Rahul Kashikar

Rahul Kashikar: Partner, Head - Tax Technology and Transformation I Partner - Corporate International Tax

Partner and Head, Tax technology and Transformation, KPMG in India