EØS-avtalen og de fire friheter

EØS-avtalen og de fire friheter

EØS-avtalen er en assosieringsavtale som knytter Norge til EUs indre marked.

EØS-avtalen er en assosieringsavtale som knytter Norge til EUs indre marked.

Norge er gjennom EØS-avtalen en blitt en del av EUs indre marked med fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer (herunder selskapsetableringer). Dette er de såkalte fire friheter. Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å sørge for at restriksjoner på grenseoverskridende handel og virksomhet fjernes.

Reglene om de fire friheter, som de til enhver tid fremstår, er inkorporert i norsk lov gjennom EØS-loven, og gir rettigheter direkte til norske borgere. En konsekvens av at det konkrete innholdet av rettighetene som følger av avtalen gradvis utmeisles av domstolen, er at det er viktig å holde seg oppdatert på endringer og nyvinninger i domstolens praksis. Gjennom sitt virke har domstolen ved en rekke avgjørelser direkte påvirket reglene som danner rammeverket for personer og selskapers virksomhetsutøvelse.

Skatte- og avgiftsspørsmål står i en særstilling i EU-/EØS-rettslig sammenheng. Hverken traktaten eller avtalen omfatter i utgangspunktet skattelovgivning. Likevel har EU-domstolen fastslått at en medlemsstats skatteregler ikke kan medføre restriksjoner på de fire frihetene eller fremstå som statsstøtte. Det har etter hvert blitt en betydelig mengde rettspraksis på skatterettens område, både hos EU- og EFTA-domstolen.

KPMG har advokater med bred erfaring i å bistå både norske og utenlandske aktører som driver grenseoverskridende virksomhet. Som del av et internasjonalt nettverk, med egen dedikert EU-rettsgruppe, er KPMG løpende involvert i prosesser og rådgivning for å sikre at norske virksomheter får de rettighetene som tilkommer dem gjennom EØS-avtalen.

Ta kontakt