Nye regler trådte i kraft 1. oktober 2023

Oslo Børs endret reglene for Euronext Growth Oslo fra 1. oktober 2023, slik at regnskapsregler for små foretak ikke kan brukes i forbindelse med søknad om opptak og i den løpende rapporteringen.

Oppdatert 30. januar 2024

Bakgrunnen for endringene

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) sendte i 2022 et brev til Finansdepartementet som følge av at sentrale regnskapsbrukere ønsket at små foretak tatt opp til handel på multilaterale handelsfasiliteter skulle pålegges mer omfattende rapporteringsplikter. Omfanget og kvaliteten på informasjonen som disse foretakene publiserte, fremsto som lav og vesentlig lavere enn for foretak notert på regulerte markeder. Dette mener vi ble særlig tydelig etter endringene i regnskapsloven 2021, hvor notekravene for små foretak ble betydelig redusert.

For norske foretak er regnskapsreglene for små foretak historie

Etter tidligere regler[1] kunne foretak bruke regnskapsreglene for små foretak i forbindelse med opptak og i den løpende rapporteringen på Euronext Growth Oslo. Oslo Børs har fastsatt endringer i regelbok II punktene 2.1.3.2 og 3.12.1 som innebærer at dette ikke er tillatt fra og med 1. oktober 2023. Les mer om dette i avsnittet «Når trer de nye reglene i kraft?». Det vil si at norske foretak på  Euronext Growth Oslo må utarbeide regnskap i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk for øvrige foretak, forenklet IFRS eller IFRS.

I forbindelse med søknad om opptak skal Euronext Growth Advisor bekrefte at regnskapet ikke er utarbeidet i samsvar med reglene for små foretak.

Dispensasjonsadgang for andre enn norske foretak

Foretak på Euronext Growth Oslo, som ikke er underlagt kravene i regnskapsloven, kan i utgangspunktet heller ikke utarbeide regnskap i samsvar med regnskapsregler for små foretak. For disse foretakene kan Oslo Børs unntaksvis gi dispensasjon i forbindelse med søknad om opptak, dersom det foreligger særlige omstendigheter og forutsatt at regnskapet gir tilstrekkelig informasjon.

Oslo Børs angir at de vil ha restriktiv praksis for å gi dispensasjon, noe som innebærer at unntak ikke kan påregnes. Dersom det gis dispensasjon, skjer dette på bakgrunn av at det ikke er vesentlige forskjeller mellom regnskapsstandarden for små foretak og regnskapsstandarder for større selskap i den aktuelle jurisdiksjon.

Foretak som har fått innvilget dispensasjon i forbindelse med opptak, kan hvert år (i god tid før regnskapsårets begynnelse) søke om dispensasjon i forbindelse med de løpende forpliktelsene. Det angis i regelbok II at Oslo Børs også her vil ha en restriktiv dispensasjonspraksis. Det er derfor ikke gitt at foretak som fikk innvilget dispensasjon i forbindelse med opptak, vil få det i forbindelse med den løpende rapporteringen.

Overgangen fra regnskapsregler for små foretak

Ved overgang fra regnskapsreglene for små foretak til reglene for øvrige foretak, er det avklart i regelbok II at sammenligningstallene må omarbeides. Overgangen regnes som en prinsippending og virkningen av prinsippendringen skal regnskapsføres på tidspunktet for inngående balanse i sammenligningsperioden.

Oslo Børs’ regelbok II pkt. 2.1.3.2 (ii) angir eksplisitt at NRS 8 punkt 9.1.1 avsnitt 5 ikke kan anvendes, noe som innebærer at det ikke er noe unntak fra å utarbeide/omarbeide sammenligningstall. Vår forståelse er imidlertid at det er tillatt å legge til grunn forenklingsreglene i NRS 8 punkt 9.1.1 avsnitt 3. De nevnte reglene i NRS 8 er en gjengivelse av reglene om tilpasning ved overgangen fra små foretak til øvrige foretak i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 §§ 1-6-1 til 1-6-3.

For overgang til IFRS eller forenklet IFRS mener vi at foretaket må følge kravene i henholdsvis IFRS 1 og Forskrift om forenklet  IFRS.

Særlig om konsernregnskap

Morselskap som er tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo må utarbeide konsernregnskap i forbindelse med opptak og i den løpende rapporteringen (regelbok II punkt 2.1.3.2 og 3.12.1). I forbindelse med opptak var det tidligere anledning til å søke om dispensasjon på bakgrunn av at datterselskapene både individuelt og samlet er av uvesentlig betydning. Denne regelen er fjernet og erstattet med en regel som sier at konsernregnskapet følger lovgivningen foretaket er underlagt. Det er gitt ytterligere veiledning i samme bestemmelse.

Dersom årsregnskapet utarbeides i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk innebærer reguleringen at unntakene fra konsernregnskapsplikt i regnskapsloven, og reglene om konsolideringsunnlatelse, gjelder. Det vil blant annet innebære at det ikke er nødvendig å søke om dispensasjon dersom datterselskapene både individuelt og samlet er av uvesentlig betydning. I en slik situasjon vil det heller ikke lenger være plikt til å utarbeide konsernregnskap for å oppfylle de løpende forpliktelsene.

Utstedere fra andre land enn Norge

I punkt 2.1.3.2 står det at «I det tilfellet utsteder i henhold til regelverk i aktuelle medlemsstat ikke er pålagt utarbeidelse av konsernregnskap, skal regnskap likevel være konsolidert med mindre det i sist reviderte regnskap fremgår at datterselskaper er av uvesentlig betydning for konsernet eller det bekreftes separat av utsteders revisor at datterselskapene både individuelt og samlet sett er av uvesentlig betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat.»

Ordlyden «aktuelle medlemsstat» kan tolkes dithen at norske utstedere også er omfattet av regelen. Hvis det hadde vært tilfellet ville den delvis slått beina under hovedregelen som sier at foretaket skal følge regnskapslovgivning det er underlagt når det utarbeider konsernregnskap.

Vi har tatt opp problemstillingen med Oslo Børs og fått bekreftet at regelen er myntet på foretak som utarbeider regnskap etter en annen lov enn den norske regnskapsloven. Oslo Børs opplyser at hensikten er at disse foretakene da vil være underlagt tilsvarende krav om utarbeidelse av konsernregnskap som gjelder for foretak som er underlagt regnskapsloven.

Morselskap i underkonsern

En utilsiktet konsekvens av regelendringene som kom høsten 2023, var at  morselskap på Euronext Growth Oslo (som selv er datterselskap) ikke måtte utarbeide konsernregnskap, dersom vilkårene i regnskapsloven § 3-7 var oppfylt.

Denne «feilen» er nå rettet opp. Etter en endring i Regelbok – del II (8. januar 2024) er det avklart at unntaksreglene i regnskapsloven § 3-7 ikke kan anvendes. Morselskap på Euronext Growth Oslo (som selv er datterselskap) plikter derfor å utarbeide konsernregnskap for underkonsernet, med mindre noen av de andre unntakene i regnskapsloven kommer til anvendelse.

Når trer de nye reglene i kraft?

De nye reglene gjelder fra 1. oktober 2023. Dette innebærer at foretak som er tatt opp til handel 1. oktober 2023 eller senere, ikke kan bruke reglene for små foretak i årsregnskapet for 2023. Foretak som er tatt opp til handel før 1. oktober 2023, kan fortsatt bruke reglene for små foretak i årsregnskapet for 2023, men ikke i årsregnskapet for 2024.

  1Reglene som gjaldt til og med 30. september 2023

Kontakt oss for spørsmål om regnskapsregler