Interactie tussen partijen in het huidige economische klimaat leidt geregeld tot geschillen en gerechtelijke procedures. Het volume en de complexiteit van regelgeving, in combinatie met de stijgende kosten voor het oplossen van geschillen, onzekerheid over de uitkomsten en langdurige procedures, zijn allemaal procesgerelateerde uitdagingen waarmee organisaties tegenwoordig worden geconfronteerd. Geschillen kunnen veel tijd van het management vergen en kunnen de continuïteit en de reputatie van een organisatie schaden. Eveneens is het voor organisaties lastig om de werkelijke financiële impact van een geschil inzichtelijk te krijgen. Onafhankelijke en objectieve financiële analyses kunnen het verschil maken in de afwikkeling van geschillen.

Gezien de grote belangen die kunnen spelen bij het beslechten van geschillen, is het wenselijk om inzicht te hebben in het financiële aspect van een conflict en dit aspect te begrijpen.

Grip op impact geschillen: inzicht om tot weloverwogen besluitvorming te komen

Wij ondersteunen cliënten, hun juridisch adviseurs en tevens curatoren bij de financiële aspecten van een geschil. De dienstverlening heeft betrekking op het inzichtelijk uiteenzetten van feiten en omstandigheden, om u in staat te stellen te komen tot weloverwogen besluitvorming aangaande het geschil. Hierbij valt te denken aan:

  • schadeberekeningen;
  • het optreden als deskundige;
  • het uitvoeren van een quick scan op de financiële administratie;
  • een rapport van feitelijke bevindingen aangaande een financieel vraagstuk.

Onze specialisten bieden geschillenadviesdiensten in een breed scala van bedrijfssectoren, waaronder intellectuele eigendom, informatietechnologie, financiële dienstverlening, industriële en consumentenmarkten, bouw en onroerend goed, corporate clients, overheid en non-profit.

Infographic

Het KPMG-team is ervaren met diverse onderwerpen, waaronder het veiligstellen en inzichtelijk maken van een grote hoeveelheid data, fraude en corruptie, feitenonderzoeken, het opstellen van schadeberekeningen bij commerciële geschillen en het inzichtelijk maken van gedragsaspecten in relatie tot normenkaders of wet- en regelgeving. Wij helpen proactief en reactief bij het beslechten van geschillen.

Waarheidsvinding in grote hoeveelheden data

Bij het opkomen van een geschil is het essentieel om de relevante feiten te verzamelen en data veilig te stellen, om zo snel mogelijk de key issues te begrijpen en de financiële implicaties te identificeren. In een wereld waarin datavolumes exponentieel blijven groeien, is waarheidsvinding binnen omvangrijke datasets zonder de inzet van adequate eDiscovery-tooling simpelweg niet meer efficiënt uitvoerbaar. KPMG heeft de tools en expertise om grote hoeveelheden data ten behoeve van complexe geschillen aan te pakken. 

Inzicht in financiële transacties voor curatoren

Met ingang van de Wet versterking positie curator per 1 juli 2017 heeft de curator de taak om onderzoek te doen naar onregelmatigheden die van invloed zijn geweest op het intreden van faillissementen. Wij bieden de boekhoudkundige en bedrijfseconomische kwaliteiten om het benodigde inzicht te verschaffen in de financiële transacties in de periode voorafgaande aan een faillissement. Op deze manier bieden wij u ondersteuning in de besluitvorming ten aanzien van een eventueel in te stellen nader onderzoek.

KPMG experts op forensisch gebied

KPMG Forensic bestaat in Nederland sinds 1993 en heeft een wereldwijd netwerk van professionals dat is gespecialiseerd in het verlenen van diensten om klanten te ondersteunen in het bereiken van het hoogst mogelijke integriteitsniveau. Tegelijkertijd helpen wij klanten met het beheersen van de kosten en risico’s voortkomend uit geschillen, onderzoeken en handhaving door onze ondersteuning op het gebied van preventie, detectie en respons op fraude, misbruik en vormen van wangedrag.

Ons team omvat ervaren professionals op het gebied van boekhouding, (feiten)onderzoek, risicomanagement, technologie, integriteit en compliance. Deze disciplines werken nauw samen om uw vragen zo passend mogelijk te beantwoorden. Wij ondersteunen organisaties met oplossingen op maat. Met onze jarenlange ervaring zijn wij doeltreffend in de ondersteuning die wij leveren aan organisaties en kunnen wij de gewenste inzichten bieden, ook in zeer complexe en/of gevoelige (bestuurlijke) casuïstiek.

Services