KPMG is een wereldwijde organisatie van onafhankelijke member firms die aangesloten zijn bij KPMG International Limited (“KPMG International"), een Engelse vennootschap "limited by guarantee". KPMG International en de met haar verbonden ondernemingen verlenen geen diensten aan cliënten. Diensten worden uitsluitend verleend door member firms in hun geografische gebieden.

De informatie die via deze site (de "Site") toegankelijk is, wordt door de op de homepage als eigenaar van de Site aangegeven KPMG-entiteit ("KPMG") verstrekt als algemene leidraad en is bedoeld om de gebruiker algemene informatie te bieden. De verstrekte informatie is niet bedoeld ter vervanging van audit-, belasting- of ander professioneel advies, consultatie of dienstverlening. Voor het ontvangen van dergelijke diensten dient u contact op te nemen met een KPMG-professional in het desbetreffende audit-, advies-, belasting- of ander vakgebied.

De toepasselijkheid van wet- en regelgeving kan variëren afhankelijk van specifieke feiten of omstandigheden. Vanwege de aard van elektronische communicatieprocessen garandeert of waarborgt KPMG niet dat de Site ononderbroken, zonder vertraging, vrij van fouten, omissies of virussen zal zijn. Daarom wordt de informatie verstrekt "as is", zonder uitdrukkelijke of impliciete garanties van welke aard dan ook met betrekking tot nauwkeurigheid, tijdigheid en volledigheid. In geen geval zijn KPMG International, met haar verbonden ondernemingen of een KPMG member firm, of een van hun respectieve partners, opdrachtgevers, agenten of werknemers, aansprakelijk, noch uit overeenkomst, noch uit onrechtmatige daad, voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, punitieve, gevolg- of andere schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door verlies van gebruik, gegevens of gederfde winst), voortvloeiend uit het gebruik van of in verband met de Site, daarop aanwezige en/of bekeken content en/of kopieën, weergaves of ander gebruik daarvan.

De inhoud van de Site (met inbegrip van concepten, ideeën, methoden, procedures, processen, knowhow, technieken, programma's, publicaties, modellen, producten, sjablonen, technologieën, software, ontwerpen, kunstwerken, grafische voorstellingen en informatie op of beschreven op de Site)is auteursrechtelijk en eigendomsrechtelijk beschermd, en is onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten (die toebehoren aan KPMG International of met haar verbonden ondernemingen, een member firm van de wereldwijde organisatie van onafhankelijke ondernemingen van KPMG of andere derden). Ongeoorloofd gebruik van materiaal op de Site vormt een inbreuk op auteursrecht, handelsmerkrecht, overige toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten. Gebruikers mogen inhoud gebruiken (door deze af te drukken of bijvoorbeeld te verspreiden via een link op een sociaal netwerk) op voorwaarde dat:

  • dit geschiedt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
  • alle vermeldingen van auteursrechten, handelsmerken en soortgelijke rechten behouden blijven.

de inhoud niet wordt gebruikt als, of impliceert dat, KPMG International, met haar verbonden ondernemingen of een KPMG member firm, een organisatie, haar producten of diensten aanbeveelt, of een getuigschrift daarvan verstrekt.

Materiaal op de Site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, openbaar weergegeven, uitgevoerd, gedistribueerd of gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende member firm en eventuele derde rechthebbenden.. KPMG draagt geen risico of verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk indien een gebruiker niet de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verkregen zoals door KPMG aangegeven.

De naam KPMG en het KPMG-logo zijn (gedeponeerde) handelsmerken van KPMG International, en/of met haar verbonden ondernemingen, en andere product- en dienstnamen die op de Site worden genoemd, kunnen (gedeponeerde) handelsmerken zijn van KPMG International, met haar verbonden ondernemingen of een lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen of daaraan gelieerde ondernemingen. Gebruik van deze merken vereist uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van, en een licentieovereenkomst met, KPMG International, of met haar verbonden ondernemingen of een lid van het KPMG-netwerk. Ongeoorloofd gebruik van deze en andere handelsmerken uit de portfolio van KPMG is niet toegestaan. Neem voor het verkrijgen van deze schriftelijke goedkeuring contact op met de webmaster of gebruik de "Contact"-functie.

Links van derden worden aangeboden voor het gemak van onze gebruikers. KPMG* heeft geen zeggenschap over en is niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud. KPMG beschermt haar reputatie en handelsmerken met kracht en behoudt zich het recht voor om verwijdering te verzoeken van een eventuele link naar onze website.

De volgende weblinkactiviteiten zijn uitdrukkelijk verboden door KPMG en kunnen inbreuk opleveren op handelsnaam, merk- en auteursrechten van KPMG::

  • links waarbij ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van ons logo;
  • een vorm van koppeling die de URL verhult en/of de homepage of pagina's omzeilt waarop het auteursrecht van de onderneming, de juridische disclaimer en de online verklaring inzake het beleid staan vermeld.

De termen “KPMG", "wij", "ons" en "onze" in dit document verwijzen naar de wereldwijde organisatie of naar een of meer van de leden van KPMG International, die elk een afzonderlijke rechtspersoon vormen.

* “KPMG member firm” of “member firm” verwijzen naar entiteiten die onderdeel uitmaken van het internationale KPMG-netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International.

KPMG International Limited is een Engelse vennootschap "limited by guarantee" en verleent geen diensten aan cliënten. Geen enkel lid van het KPMG-netwerk heeft de bevoegdheid om KPMG International of enig ander lid jegens derden te binden of tot iets te verplichten, noch heeft KPMG International de bevoegdheid om enig ander lid te binden of tot iets te verplichten.