De cultuur binnen een organisatie bepaalt hoe de organisatie opereert en reageert op interne en externe uitdagingen, ongeacht hoe sterk de organisatiestrategie is. Niet alleen daarom is het belangrijk voor organisaties om het versterken van de cultuur op de agenda te zetten; ook omdat zowel werknemers als de organisatie de dupe zijn van een ongezonde organisatiecultuur. Zo’n ongezonde cultuur belemmert de tevredenheid en het werkplezier van de werknemer, maar ook de prestaties van de organisatie als geheel. 

Tolerantiegrens ongewenst gedrag verschuift

Al een aantal jaren is een duidelijke trend zichtbaar in de tolerantiegrens ten opzichte van ongewenst gedrag. Als gevolg hiervan verschijnen regelmatig grote en kleine schandalen bij organisaties in de media en worden bestuurders en toezichthouders publiekelijk ter verantwoording geroepen over de cultuur en het gedrag binnen hun organisatie. Door de toenemende aandacht voor cultuur en gedrag is het voor een organisatie daarom van belang om zorg te dragen voor een gezonde en stimulerende cultuur waar zo min mogelijk ruimte is voor ongewenst gedrag. En in het geval dat ongewenste gedrag plaatsvindt, is het belangrijk te achterhalen niet alleen wie betrokken is en wat er heeft plaatsgevonden, maar ook hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat er dient te veranderen om soortgelijk gedrag in de toekomst te voorkomen.

Onderzoeken van gewenst en ongewenst gedrag

Onze onderzoeksaanpak is gebaseerd op een onderzoek van KPMG-partner en hoogleraar Muel Kaptein naar 150 gedragsschendingen. Uit dit onderzoek blijkt dat menselijk gedrag wordt beïnvloed door acht cultuurdimensies. In het figuur hieronder zijn deze cultuurdimensies in een model weergegeven. De cultuurdimensies zijn van invloed op onder andere de motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van personen. Naarmate de acht cultuurdimensies meer ontwikkeld en verankerd zijn in een organisatie, zullen medewerkers zich meer gewenst gedragen en zal tegelijkertijd minder ongewenst gedrag plaatsvinden. Wij hanteren de methode van de acht cultuurdimensies al ruim 25 jaar om gewenst en ongewenst gedrag binnen organisaties te onderzoeken.

Infographic soft controls

Het stimuleren van gewenst gedrag

Met onze onderzoeken geven wij inzicht in de invloed van cultuur op het ontstaan en voortbestaan van ongewenst gedrag, bijvoorbeeld na een incident. Organisaties hopen vaak dat wanneer een incident is afgehandeld, daarmee de kous af is. Onze ervaring laat echter zien dat naast de individuele beweegredenen, ook de bredere omgeving waarin een persoon functioneert van invloed is op het getoonde gedrag.  Met onze aanpak brengen wij dieperliggende oorzaken van niet-integer gedrag in kaart en kunnen integriteitsrisico’s worden verklaard en voorspeld. Onze aanpak kan onder andere bestaan uit het uitzetten van een integriteitscultuurmeting, interactieve groepssessies en het opstellen van een rapportage/verbeterplan gericht op het versterken van het integriteitsklimaat.

Met onze aanpak – transparant, betrokken en motiverend – helpen wij bij het uiteindelijke doel: het stimuleren van gewenst gedrag en het voorkomen van en reageren op ongewenst gedrag in de specifieke context van een organisatie.  

Direct toegang tot forensisch experts

KPMG Forensic bestaat in Nederland sinds 1993 en heeft een wereldwijd netwerk van professionals dat is gespecialiseerd in het verlenen van diensten om klanten te ondersteunen in het bereiken van het hoogst mogelijke integriteitsniveau. Tegelijkertijd helpen wij klanten met het beheersen van de kosten en risico’s voortkomend uit geschillen, onderzoeken en handhaving door onze ondersteuning op het gebied van preventie, detectie en response op fraude, misbruik en vormen van wangedrag.

Ons team omvat ervaren professionals op het gebied van boekhouding, (feiten)onderzoek, risicomanagement, technologie, integriteit en compliance. Deze disciplines werken nauw samen om uw vragen zo passend mogelijk te beantwoorden. Wij ondersteunen organisaties met oplossingen op maat. Met onze jarenlange ervaring zijn wij doeltreffend in de ondersteuning die wij leveren aan organisaties en kunnen wij de gewenste inzichten bieden, ook in zeer complexe en/of gevoelige (bestuurlijke) casuïstiek.

Meer informatie? Neem contact op met onze forensisch specialisten

Services