De cultuur en integriteit van een organisatie blijken vaak de sleutel tot succes. Cultuur beïnvloedt gedrag, medewerkersbetrokkenheid, innovatie en risicobewustzijn en draagt hiermee bij aan het behalen van de strategische doelstellingen van uw organisatie. Structurele aandacht voor het verbeteren van de integriteitscultuur zorgt voor een lager risico op incidenten en ongewenst gedrag. Toezichthouders besteden in het uitoefenen van hun toezichtstaken aandacht aan de integere bedrijfsvoering van een organisatie en houden daarmee ook toezicht op cultuur en integriteit.

Het doen van integriteitsaudits

Cultuur en integriteit worden vaak gezien als abstract, complex en niet tastbaar. Er bestaat dan ook een behoefte om cultuur en gedrag meetbaar te maken en om integriteitsaudits uit voeren. Hoe maak je cultuur en integriteit meetbaar en hoe kun je helder rapporteren over de kwaliteit van de cultuur en integriteit?

Verkleinen van de kans van integriteitsschendingen

Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek van KPMG naar 150 integriteitsschendingen binnen organisaties toont aan dat er acht cultuurdimensies (ook wel soft controls) van een integere organisatie zijn: Helderheid, Voorbeeldgedrag, Betrokkenheid, Uitvoerbaarheid, Transparantie, Bespreekbaarheid, Aanspreekbaarheid en Handhaving. Hoe meer deze kenmerken aanwezig zijn binnen een organisatie, hoe groter de kans op integer gedrag en hoe kleiner de kans op integriteitsschendingen. 

Het verbeteren van integriteit

KPMG heeft een geïntegreerde en bewezen aanpak voor het meten en verbeteren van de integriteitscultuur binnen organisaties. Deze aanpak is gebaseerd op het wetenschappelijke model van KPMG, zoals hierboven beschreven.

1. Definiëren | Maak het HELDER

Begin met het helder maken van het gewenste ambitieniveau ten aanzien van integriteit. Zorg dat dit in lijn is met de organisatiestrategie. Het definiëren van het gewenste ambitieniveau kan worden gedaan door middel van interviews met management en focusgroepsessies met medewerkers en management. Daarnaast is het van belang om vast te stellen wat er al aan stappen is ondernomen op het gebied van integriteitmanagement.

2. Meten | Maak het BEKEND

In de tweede fase staat het meten van de cultuurdimensies centraal om te bepalen wat het huidige niveau is van de mate waarin integriteit binnen de organisatie is ingebed. Dit wordt gedaan door middel van documentenanalyses, grondoorzakenanalyses van incidenten, de integriteitsthermometer (gevalideerde vragenlijst op basis van het wetenschappelijke cultuurmodel), focusgroepsessies en/of diepte-interviews. Op basis van het volwassenheidsmodel is het mogelijk om te bepalen waar je staat als organisatie en hoe zich dit verhoudt tot het ambitieniveau.

3. Verbeteren | Maak het ECHT

In de derde fase van de aanpak wordt een roadmap opgesteld om het ambitieniveau te bereiken. Dit zal worden gedaan in samenwerking met de medewerkers van de organisatie en daarin worden kaders voor een succesvolle verandering opgesteld. Voorbeelden van activiteiten zijn trainingen en workshops, integreren van integriteit in HR-beleid, interactieve tooling, zoals de DilemmApp, en integriteit als prominent thema tijdens de onboarding van nieuwe medewerkers.

4. Implementeren | Maak het WAAR

De vierde fase van de aanpak gaat over het implementeren van de roadmap. Hierbij worden maatstaven voor succes opgesteld die bepalen wanneer de verschillende onderdelen van de roadmap succesvol zijn.

5. Monitoren | Maak het BLIJVEND

In de laatste fase ligt de focus op monitoring. De voortgang op de roadmap staat centraal en de ontwikkeling rondom integriteit en de cultuurdimensies wordt structureel gemeten. Hierbij wordt er bijvoorbeeld gekeken of integriteit structureel is verankerd in beleid en procedures en terugkomt in HR-thema’s.

De toegevoegde waarde van structurele aandacht voor cultuur en integriteit zal duidelijk zijn, doordat er minder incidenten zullen plaatsvinden, een toegenomen toewijding ten aanzien van integriteit zal ontstaan en doordat integriteit een wezenlijk onderdeel van de strategie van uw organisatie zal zijn.

Ruime ervaring op forensisch gebied

KPMG Forensic bestaat in Nederland sinds 1993 en heeft een wereldwijd netwerk van professionals dat is gespecialiseerd in het verlenen van diensten om klanten te ondersteunen in het bereiken van het hoogst mogelijke integriteitsniveau. Tegelijkertijd helpen wij klanten met het beheersen van de kosten en risico’s voortkomend uit geschillen, onderzoeken en handhaving door onze ondersteuning op het gebied van preventie, detectie en response op fraude, misbruik en vormen van wangedrag.

Ons team omvat ervaren professionals op het gebied van boekhouding, (feiten)onderzoek, risicomanagement, technologie, integriteit en compliance. Deze disciplines werken nauw samen om uw vragen zo passend mogelijk te beantwoorden. Wij ondersteunen organisaties met oplossingen op maat. Met onze jarenlange ervaring zijn wij doeltreffend in de ondersteuning die wij leveren aan organisaties en kunnen wij de gewenste inzichten bieden, ook in zeer complexe en/of gevoelige (bestuurlijke) casuïstiek.

Meer informatie? Neem contact op met onze forensisch specialisten

Services