Phạm Hoàng Ngọc Linh

Thành viên điều hành, Trưởng Bộ phận Tư vấn Nguồn nhân lực và Thay đổi

KPMG Việt Nam