Nguyễn Tuấn Hồng Phúc

Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Bộ phận Tư vấn Chiến lược Khách hàng và Vận hành

KPMG Việt Nam