TS. Nguyễn Công Ái

Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Tư vấn Thương vụ

KPMG Việt Nam