Naši klienti sú po celom svete konfrontovaní s neustále komplexnejším právnym a regulačným prostredím, ktoré má významný dopad na ich každodenné podnikateľské aktivity a stratégie do budúcnosti.

V prípade, že máte záujem dostávať daňové a právne aktuality, prihláste sa na odber nášho pravidelného newslettra.

Ak si želáte viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.

Ostatné právne služby

Nenašli ste právnu službu, ktorú momentálne potrebujete? Nevadí! Náš tím má bohaté skúsenosti aj z iných oblastí práva a veľmi rád vám ponúkne právne poradenstvo podľa vašich potrieb. 

Farmaceutické právo

Sledovanie a interpretácia právnej regulácie, asistencia pri získavaní povolení na výrobu a veľkodistribúciu humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok a povolení na zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami.

Právo Európskej únie a medzinárodné právo súkromné

Právne poradenstvo v oblastiach regulovaných právom Európskej únie, právne poradenstvo v oblasti hospodárskej súťaže, dumpingu a antidumpingu alebo v oblasti voľného pohybu tovaru a pracovníkov, medzinárodné pracovné právo, vysielanie zamestnancov.

Poradenstvo v oblasti súkromného práva

Príprava a revidovanie zmlúv v oblasti občianskeho práva, právne poradenstvo v oblasti dedičského práva, vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ochrany osobnosti.

Poisťovníctvo a náhrada škody

Poradenstvo pri škode spôsobenej obchodnej spoločnosti členmi jej štatutárneho orgánu, vypracovanie právnych analýz v súvislosti s povinným zmluvným poistením a zodpovednosťou súvisiacou s vedením motorového vozidla, právne poradenstvo v oblasti náhrady škody v oblasti pracovného a súkromného práva.

Ochrana osobných údajov

Preverovanie súladnosti s platnými právnymi predpismi, vypracovávanie a revidovanie interných dokumentov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, sledovanie legislatívnych zmien.

Zastupovanie v správnych a daňových sporoch

Pri  riešení daňových sporov úzko spolupracujeme s našim daňovým oddelením, vďaka čomu je naša pomoc skutočne komplexná.

Legislatíva

Sledovanie a včasné informovanie ohľadom legislatívnych zmien, príprava a implementácia interných právnych predpisov a noriem.

Právo duševného vlastníctva

Ochrana proti porušeniu práv duševného vlastníctva, poradenstvo pri príprave funkčného systému správy týchto práv, pomoc pri získavaní licencií a sublicencií v oblasti duševného vlastníctva, zastupovanie pri patentových sporoch.

Energetika

Zastupovanie pred regulačnými orgánmi, interpretácia relevantných právnych predpisov, právne poradenstvo v oblasti licencií a povoľovacích procesov.

Kontaktujte našich odborníkov

Súvisiaci obsah