Tím KPMG odborníkov má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním poradenstva v oblasti finančných služieb pre klientov, ktorí obchodujú na moderných finančných trhoch. Ponúkame unikátne know-how celosvetovej poradenskej siete spájajúcej svet práva a svet čísel. 

Ako vám vieme pomôcť

Právne služby poskytujeme pre domácich a zahraničných klientov v oblasti poisťovníctva, bankovníctva, platobných služieb (platobné inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, limitovaní poskytovatelia), kapitálového trhu (obchodníci s cennými papiermi), kolektívneho investovania (fondy a správcovské spoločnosti) a tiež pre finančných sprostredkovateľov a poradcov. 

Regulačné otázky

Našim klientom poskytujeme komplexné a efektívne poradenské služby v otázkach finančnej regulácie, a to najmä v rámci

  • povoľovacích konaní pri získavaní a zmenách povolení na poskytovanie regulovaných služieb (napr. bankové povolenie alebo povolenie na poskytovanie investičných služieb), prípadne ukončení činností;
  • sankčných konaní a kontrol zo strany regulačných orgánov;
  • súdnych a iných konaní; ako aj
  • zosúladenia výkonu obchodnej činnosti klienta, jeho interných smerníc a klientskej dokumentácie s požiadavkami právnych predpisov.

Poradenstvo v oblasti finančnej regulácie poskytujeme aj ako súčasť väčších transakčných projektov, či už pre predávajúceho alebo kupujúceho, v ktorých je aspoň jedna zo strán dohliadaným regulovaným subjektom. 

Financovanie

Našim klientom radíme tiež v oblasti rozvojového, rizikového, súkromného a vlastného kapitálu (venture capital, private equity) a tiež pri získavaní kapitálu (fundraisingu) najmä v podobe korporátneho úverového financovania na strane dlžníka aj veriteľa, vstupu na burzu a emisie cenných papierov.

Vďaka našim znalostiam lokálneho trhu vo všetkých oblastiach finančnej regulácie sme skúseným partnerom na realizáciu projektov pre našich klientov, či už sú na trhu dlhodobo alebo na trh práve vstupujú.

Kontaktujte našich odborníkov

Ak si želáte viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.