Od 9. apríla 2023 je účinná nová právna úprava európskych dlhodobých investičných fondov - Účelom Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2023/606 („Nariadenie ELTIF 2.0“) je preklenúť nedostatky starej právnej úpravy - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/760 („Nariadenie ELTIF 1.0“). Nariadenie ELTIF 2.0 sa bude uplatňovať od 10. januára 2024. 

Európske dlhodobé investičné fondy (ďalej len „ELTIF“) predstavujú investičné nástroje, ktoré boli vytvorené na podporu investícií do dlhodobých aktív ako sú infraštruktúra, nehnuteľnosti, podniky a zároveň majú za cieľ umožniť malým a stredným investorom prístup k alternatívnym investíciám.

Pre ELTIF je charakteristické, že tieto fondy sú zamerané na dlhodobé investície a sú navrhnuté tak, aby umožnili investorom investovať do aktív s dlhodobým investičným horizontom. Ďalším dôležitým znakom ELTIF je možnosť diverzifikácie portfólia, pri ktorej dochádza k prerozdeleniu investície do viacerých aktív, čím sa znižuje investičné riziko a prípadná následná strata investovaných finančných prostriedkov. Regulácia na úrovni Európskej únie zabezpečuje, že tieto fondy nepodliehajú kontrole len na vnútroštátnej úrovni, ale sú pod drobnohľadom príslušných európskych orgánov (napr. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy - ESMA), čo prispieva k zvýšeniu transparentnosti a ochrany investorov. Investovať do ELTIF môžu tak profesionálni, ako aj retailoví investori.

Aké konkrétne zmeny prináša Nariadenie ELTIF 2.0?

  • odstránila sa povinnosť ELTIF poskytovať retailovým investorom investičné poradenstvo. Retailový investor môže dokonca investovať aj v prípade, že ELTIF nie je považovaný za vhodný pre tohto investora na základe posúdenia testu vhodnosti, za predpokladu, že dá výslovný pokyn k vykonaniu transakcie;
  • rozšírila sa definícia reálneho aktíva, ktorým sa po novom rozumie aktívum, ktoré má na základe svojej podstaty a vlastností vnútornú hodnotu - zmena tejto definície ma za následok rozšírenie okruhu reálnych aktív, do ktorých je ELTIF oprávnený investovať;
  • odstránil sa maximálny limit investície retailového investora, ktorý dovoľoval retailovému investorovi investovať do ELTIF maximálne 10 % hodnoty jeho portfólia finančných nástrojov;
  • odstránil sa minimálny limit investície retailového investora vo výške 10.000 EUR. Retailový investor teda nemá stanovenú žiadnu spodnú hranicu jeho investície;
  • test vhodnosti, ktorý sa vykonáva v prípade retailových investorov sa zosúladí s požiadavkami Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFiD II);
  • znížil sa minimálny rozsah oprávnených investičných aktív z pôvodných 70% na 55%, čo umožňuje vyššiu mieru diverzifikácie portfólia;
  • zaviedla sa možnosť ELTIF investovať aj do dlhodobých projektov aj v tretích krajinách (cieľom pôvodného nariadenia bolo investovať do dlhodobých projektov v rámci Európskej únie);
  • rozšírila sa trhová kapitalizácia kvalifikovaných portfóliových podnikov, do ktorých môžu ELTIF investovať z pôvodných 500.000.000 EUR na 1.500.000.000 EUR;
  • zelené dlhopisy boli zaradené do zoznamu oprávnených investičných aktív, do ktorých môže ELTIF investovať.

Prax ukázala, že pôvodná právna úprava v Nariadení ELTIF 1.0 trpela nedostatkami, ktoré viedli jednak k zakladaniu nízkeho počtu ELTIF a teda aj vyzbieraniu pomerne malého objemu čistých aktív oproti očakávaniam, ďalej k limitácii retailových investorov v možnosti investovania a v neposlednom rade boli tieto fondy častokrát prísne geograficky koncentrované (pre zaujímavosť uvádzame, že ani jeden ELTIF nebol distribuovaný na Slovensku) a neumožňovali cieliť investíciu do tretích krajín. Ďalším obmedzujúcim nástrojom bola prísna regulácia ELTIF, ktorá stanovovala podmienky a limity, do akých aktív mohli ELTIF investovať.   Je možné predpokladať, že zmeny, ktoré Nariadenia ELTIF 2.0 prináša, budú predstavovať výhodnejšie prostredie pre zriaďovanie týchto fondov. 

V prípade vášho záujmu o naše služby ohľadom konzultácie v súvislosti s Nariadením ELTIF 2.0 nás, prosím, neváhajte kontaktovať

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.