Rozsah zákonných povinností a právnej regulácie neustále narastá. Či už ide o zabezpečenie súladnosti s novozavedenými povinnosťami alebo s kontrolou už zavedených postupov, radi vám s naším právnym tímom pomôžeme.

Téma právnej regulácie je dôležitá pre veľké spoločnosti, ale aj malých a stredných podnikateľov, keďže ovplyvňuje kľúčové otázky súvisiace s každodenným výkonom podnikateľskej činnosti.

Administratívne kontroly vás už neprekvapia, pretože dodržiavanie súladu s právnymi predpismi vám zabezpečí prevenciu pred udeľovaním pokút, elimináciu zbytočných nákladov a ochranu pred reputačným rizikom.

Ako vám vieme pomôcť

Skúsení odborníci KPMG vám radi pomôžu pri identifikácii všetkých pre vás relevantných právnych predpisov a zabezpečení súladu vášho podnikania so zákonnými podmienkami, a to najmä v oblastiach:

 • ochrany osobných údajov a súladu s požiadavkami GDPR;
 • ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, dodržiavania medzinárodných sankčných mechanizmov a s tým súvisiacich KYC procedúr;
 • corporate governance;
 • manažmentu zmlúv;
 • ochrany hospodárskej súťaže;
 • ochrany spotrebiteľa, označovania tovarov a služieb a riešenia právnych aspektov vád výrobkov;
 • udržateľného investovania (ESG);
 • kybernetickej bezpečnosti a ďalších oblastí právnej regulácie.

V oblasti compliance máme bohaté skúsenosti a našim klientom poskytujeme:

 • ucelenú podporu vo všetkých oblastiach compliance (vrátane otázok súvisiacich so správou, riadením a zodpovednosťou managementu);
 • analyzovanie rizík a konkrétnych hrozieb pre klienta vrátane prípravy a revízie interných predpisov a smerníc za účelom prevencie;
 • implementáciu funkčného compliance management systému;
 • podporu pri internom vzdelávaní a školení zamestnancov a managementu;
 • nastavenie kontrolných mechanizmov overujúcich dodržiavanie prijatých opatrení;
 • zastupovanie klienta v konaniach pred orgánmi verejnej správy;
 • organizačné rady z pohľadu účinných právnych predpisov;
 • poskytovanie auditných a due diligence služieb; a
 • poradenstvo pri zákonných požiadavkách pre oddelenie vnútorného auditu a compliance oddelení.

Kontaktujte našich odborníkov

Ak si želáte viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.