Partnerom verejného sektora (PVS) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma peňažné prostriedky, majetok, alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov napríklad štátneho a obecných rozpočtov, eurofondov, vrátane štátnej pomoci. V Registri partnerov verejného sektora (RPVS) sa musia za určitých okolností zaregistrovať tiež fyzické a právnické osobyktoré priamo alebo nepriamo dodávajú tovar alebo služby partnerom verejného sektora

Podnikateľ, ktorý nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, nemôže žiadať o prostriedky z verejného rozpočtu, tieto prostriedky prijímať, ani sa zapojiť do verejného obstarávania.

V prípade porušenia povinností, ktoré vyplývajú zo zákona o RPVS môže:

  • Registrový súd uložiť PVS finančnú pokutu;
  • Registrový súd  vykonať výmaz PVS z RPVS; a/alebo
  • Subjekt verejného sektora odstúpiť od uzatvorenej zmluvy s PVS, resp. (po)zastaviť vyplácanie dotácií PVS. 

Ako sa registrovať

Registráciu môže vykonať iba oprávnená osoba, napríklad advokát, audítor alebo daňový poradca

Pri registrácii oprávnená osoba identifikuje konečného užívateľa výhod, teda fyzickú osobu, ktorá partnera verejného sektora riadi alebo má z jeho činnosti prospech. Oprávnená osoba tiež každoročne overuje konečného užívateľa výhod. 

Zaregistrujte sa cez KPMG

  • KPMG na Slovensku je oprávnenou osobou na vykonanie zápisu v Registri partnerov verejného sektora;
  • Posúdime, či máte povinnosť zaregistrovať sa ako partner verejného sektora;
  • Identifikujeme a overíme Vášho konečného užívateľa výhod rýchlo a efektívne aj v prípade komplexných vlastníckych štruktúr;
  • Ako oprávnená osoba Vás zaregistrujeme do Registra partnerov verejného sektora a budeme plniť ďalšie povinnosti oprávnenej osoby podľa zákona.

* Poskytnutie týchto služieb je podmienené uzatvorením písomnej zmluvy a schválením KPMG interných procedúr súvisiacich s akceptáciou klienta a zákazky.

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.