Zamestnanci tvoria najdôležitejší pilier úspešného podnikania. Správne nastavenie pracovnoprávnej agendy je základom pre riadne fungovanie spoločnosti, ochranu jej finančných záujmov a reputácie, ako aj pre spokojnosť zamestnancov.

Časté zmeny v legislatíve a v prístupe orgánov verejnej moci sú pre zamestnávateľov výzvou a nie vždy je ľahké zorientovať sa v čoraz zložitejšej právnej úprave. Preto je dôležité mať pri sebe skúseného právneho poradcu, ktorý dohliadne na správne nastavenie zamestnaneckých vzťahov, riadne dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, predchádzanie sankciám a žalobám tak, aby sa podnikateľ mohol nerušene venovať podnikaniu. 

Ako vám vieme pomôcť

KPMG na Slovensku poskytuje dlhoročné právne poradenstvo nadnárodným aj lokálnym spoločnostiam. Úzko spolupracujeme s kolegami, ktorí sú daňovými a finančnými poradcami. Skúsení právnici našej advokátskej kancelárie vám budú radi asistovať pri: 

 • príprave a vyjednávaní pracovných zmlúv, manažérskych zmlúv, dohôd o vykonávaní práce mimo pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných;
 • príprave pracovného poriadku a interných smerníc zamestnávateľa;
 • navrhovaní bonusových schém a KPI (key performance indicators) plánov;
 • ukončovaní pracovnoprávnych vzťahov;
 • ukončovaní činností podniku a hromadnom prepúšťaní zamestnancov, vrátane komunikácie s Úradom práce a zástupcami zamestnancov;
 • zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 • konaniach pred súdmi v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi;
 • konaniach pred inšpektorátmi práce a iných orgánoch verejnej moci;
 • rokovaniach s odborovými organizáciami vrátane vyjednávania kolektívnych zmlúv;
 • právnom audite a due diligence v oblasti pracovného práva; a
 • pracovnoprávnom poradenstve v rámci akvizícií a iných obchodných transakcií.

V rámci oblasti pracovného práva sa okrem vyššie uvedenej bežnej pracovnoprávnej agende venujeme aj: 

 • cezhraničnému vysielaniu zamestnancov;
 • dočasnému prideleniu zamestnancov k užívateľskému zamestnávateľovi, vrátane prípravy potrebných dohôd; a
 • nastaveniu pravidiel výkonu práce z domácnosti zamestnanca. 

Kontaktujte našich odborníkov

Ak si želáte viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.