Zmluvná pokuta patrí k najčastejšie používaným nástrojom zabezpečenia splnenia povinností jednotlivých zmluvných strán v obchodnoprávnych vzťahoch. Právna úprava zmluvnej pokuty prináša niekoľko úskalí, s ktorými sa stretávame v praxi. 

Čo je zmluvná pokuta

Zmluvná pokuta je peňažná čiastka, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, keď nesplní svoju zmluvnú povinnosť. Možno ju dohodnúť pre prípad nesplnenia zmluvnej povinnosti vôbec, ako aj pre prípad vadného plnenia zmluvnej povinnosti.

V obchodnoprávnych vzťahoch je povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu založená na princípe objektívnej zodpovednosti, t.j. bez ohľadu na to, či dlžník porušenie povinnosti zavinil alebo porušením povinnosti vznikla veriteľovi škoda.

Dojednaním zmluvnej pokuty ako určitej zmluvne dohodnutej paušálnej náhrady škody sa tak možno vyhnúť komplikovaným sporom o náhrade škody.

Spôsob určenia

Písomná dohoda a určenie zabezpečovanej povinnosti

Dohoda o zmluvnej pokute musí byť uzavretá v písomnej forme, inak je neplatná. Môže byť súčasťou hlavného kontraktu alebo predmetom samostatnej dohody uzatvorenej spolu s hlavným kontraktom alebo neskôr po jeho uzatvorení. Môže zabezpečovať i zmluvnú povinnosť zo zmluvy, ktorá nebola a nemusela byť uzatvorená písomne.

Dohodnutá výška pokuty alebo spôsob jej určenia

Výška zmluvnej pokuty môže byť určená fixne (ako pevná suma), alebo môže byť dohodnutý spôsob jej výpočtu (napr. ako percento z určitej sumy).

Určitosť a zrozumiteľnosť

Dohoda o zmluvnej pokute musí byť zároveň určitá a zrozumiteľná. V opačnom prípade je písomné dojednanie o zmluvnej pokute neplatné. Určitosť a zrozumiteľnosť sa týka výšky pokuty ako aj povinnosti, ktorej splnenie má zmluvná pokuta zabezpečiť.

Časté nedostatky v dohodách o zmluvnej pokute

V praxi sa stretávame s nasledovnými vadami dohody o zmluvnej pokute, ktoré môžu viesť k jej neplatnosti:

 • Suma zmluvnej pokuty je neurčitá
  • Neurčitý základ pre výpočet zmluvnej pokuty
   Ak sa strany dohodnú na zmluvnej pokute, ktorá sa určí výpočtom, ale základ, z ktorého sa má zmluvná pokuta vypočítať sa nedá identifikovať (napríklad presná výška kúpnej ceny alebo suma splátky, z ktorej sa vypočítava). Takáto dohoda o zmluvnej pokute je nejasná a neurčitá vzhľadom na neurčitosť základu, z ktorého sa vypočítava.
 • Nedostatočne alebo neurčito špecifikovaná zmluvná povinnosť, ktorú zmluvná pokuta zabezpečuje
  • Porušenie akejkoľvek povinnosti
   V zmluvách sa často objavuje dojednanie, že povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vzniká v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti podľa zmluvy. Z takto dohodnutej zmluvnej pokuty nie je zrejmé, ktorú konkrétnu povinnosť má zabezpečiť, preto súdy vyhodnocujú takúto dohodu ako neplatnú pre jej neurčitosť.
  • Hrubé porušenie povinnosti
   Ak sa strany dohodnú na zmluvnej pokute pre prípad hrubého porušenia povinnosti je potrebné, aby zmluvné strany zároveň určili, čo sa rozumie pod takýmto porušením. V opačnom prípade dohoda nemusí spĺňať podmienku určenia zabezpečovanej povinnosti a súd ju môže posúdiť ako neplatnú.

Primeranosť zmluvnej pokuty

Výška zmluvnej pokuty závisí výlučne od dohody strán. Nesmie však odporovať dobrým mravom a zásadám poctivého obchodného styku.

Primeranosť výšky zmluvnej pokuty treba posudzovať individuálne, od prípadu k prípadu. Vždy je potrebné zvážiť a zohľadniť najmä:

 • závažnosť zabezpečovanej povinnosti a
 • prípadnú výšku škody, ktorá by vznikla druhej strane v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti.

Výška zmluvnej pokuty
Výška zmluvnej pokuty by mala byť primeraná a motivovať dlžníka k splneniu zmluvnej povinnosti. Zmluvná pokuta, ktorej výška výrazne prevyšuje výšku skutočne vzniknutej škody, môže byť posúdená ako neprimeraná a neplatná pre rozpor s dobrými mravmi.


Plynutie času

Ako neprimerane vysokú nemožno posúdiť zmluvnú pokutu dohodnutú vo forme určitej sadzby za určené časové obdobie (napr. 100 EUR/ denne), ktorej celková výška v dôsledku dlhodobého porušovania povinnosti zo strany dlžníka, prevýši inak primeranú sadzbu zmluvnej pokuty.


Príklady primeranej a neprimeranej výšky zmluvnej pokuty

Podľa verejne dostupných rozhodnutí súdov, za neprimerane vysokú nebola považovaná zmluvná pokuta vo výške okolo 1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a ani zmluvná pokuta vo výške 0,23% denne prípadne vo výške jednej päťdesiatiny z hodnoty zabezpečovaného záväzku.

Naopak, záver o neprimeranosti zmluvnej pokuty súd vyslovil v prípade dohodnutom vo výške 3 319 EUR k hodnote zabezpečovanej povinnosti 99,58 EUR. V inom prípade bola za neprimeranú považovaná zmluvná pokuta vo výške 13 % denne z dlžnej sumy.

Úprava zmluvnej pokuty súdom

Súd môže neprimerane vysokú pokutu na návrh dlžníka znížiť, nemôže ju však odpustiť.

Pri úvahách o primeranosti zmluvnej pokuty a jej prípadnej úprave by sa súd mal zamerať nielen na hodnotu a význam zabezpečovaného záväzku, ale aj na iné skutočnosti (napr. hospodársku pozíciu zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy, spôsob zapracovania zmluvnej pokuty do zmluvy, reciprocitu zmluvnej pokuty, druh zavinenia dlžníka, ako aj na skutočnosť, či došlo k vzniku škody alebo nie a podobne).

Aj v prípade moderácie zmluvnej pokuty musí súd rešpektovať vôľu zmluvných strán a právo veriteľa na zmluvnú pokutu minimálne vo výške škody, ktorá vznikla veriteľovi porušením zmluvnej povinnosti.

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.