Dňa 31. mája 2023 bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2023/1114 o trhoch s kryptoaktívami (angl. Markets in Crypto-Assets Act, skrátene MiCA). Ustanovenia o stablecoinoch nadobudnú účinnosť 30. júna 2024 a v celosti nadobudne MiCA účinnosť 31. decembra 2024.

Čo je to Nariadenie MiCA?

Nariadenie MiCA predstavuje doposiaľ najväčšiu ucelenú reguláciu oblasti kryptoaktív na úrovni EÚ, ktorá sa vzťahuje na akýkoľvek subjekt v oblasti kryptoaktív, ktorý sa zaoberá emisiou, verejnou ponukou, obchodovaním, výmenou kryptoaktív a s tým súvisiacimi službami (napríklad úschova a správa kryptoaktív). Nariadenie MiCA zaviedlo jednotné definície v oblasti kryptoaktív a ochranu pre investorov do kryptoaktív za účelom, aby subjekt vyvíjajúci činnosť v oblasti kryptoaktív nezneužil peniaze investorov do kryptoaktív.

Nariadenie MiCA upravuje podmienky prijatia kryptoaktív na trh a ponúkanie verejnosti. Za týmto účelom Nariadenie upravuje najmä požiadavky na povolenie, činnosť, organizáciu a riadenie emitenta kryptoaktív, ako aj poskytovateľa služieb súvisiacich s kryptoaktívami. Ďalej zavádza jednotné pravidlá na ochranu držiteľov kryptoaktív a investorov do kryptoaktív, ktoré sú zamerané najmä na transparentnosť a sprístupňovanie informácií v súvislosti s kryptoaktívami. Podľa Nariadenia MiCA vykonáva dohľad nad kryptoaktívami Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) na úrovni EÚ a na lokálnej úrovni príslušný orgán dohľadu toho-ktorého členského štátu. Pre Slovensko je to Národná banka Slovenska.

Nariadenie MiCA tiež obsahuje ustanovenia o predchádzaní obchodovaniu s využitím dôverných informácií, neoprávnenému sprístupneniu dôverných informácií a manipulácií s trhom s kryptoaktívami. Za účelom prevencie manipulácie trhu s kryptoaktívami sa Nariadenie MiCA vzťahuje aj na osoby vykonávajúce aktivity, ktorými dochádza k zneužívaniu trhu s kryptokaktívami.

Pasportizácia umožní poskytovateľovi služieb kryptoaktív na základe jednotného povolenia voľne pôsobiť v rámci celej EÚ.

Nariadenie MiCA umožní cezhraničné sledovanie prevodov kryptoaktív v 27 členských štátoch EÚ, čím umožní identifikáciu a zabránenie podozrivým transakciám.

Kryptoaktíva podľa Nariadenia MiCA

Nariadenie MiCA definuje kryptoaktívum ako digitálne vyjadrenie hodnoty alebo práva, ktoré možno prevádzať a elektronicky uchovávať použitím technológie distribuovanej databázy transakcií alebo podobnej technológie. Nariadenia MiCA sa nevzťahuje na kryptoaktíva, ktoré sú finančnými nástrojmi podľa MiFID II. 

Nariadenie MiCA rozlišuje medzi 3 druhmi kryptoaktív, a to:

  1. tokeny naviazané na aktíva - asset-referenced tokens (ART), ktoré sú naviazané na akúkoľvek hodnotu, právo alebo ich kombináciu, a to vrátane naviazania na hodnotu viacerých oficiálnych mien. ART môžu emitovať banky a emitenti ART (nový typ licencie podľa Nariadenia MiCA). Ako príklad ART možno uviesť iniciatívu Libra spoločnosti Facebook;
  2. tokeny elektronických peňazíe-money tokens (EMT), ktoré sú denominované na hodnotu jednej oficiálnej meny (napr. euro) a môžu ich emitovať banky a inštitúcie elektronických peňazí;
  3. kryptoaktíva iné, než sú tokeny naviazané na aktíva a tokeny elektronických peňazí.

Biely doklad

Biely doklad ku kryptoaktívu (Whitepaper) je dokument, ktorý musí predložiť orgánu emitent alebo osoba poskytujúca služby v súvislosti s kryptoaktívami, ak chce obchodovať kryptoaktívum na trhu. Whitepaper obsahuje základné informácie o emitentovi kryptoaktíva, osobe žiadajúcej o prijatie kryptoaktíva na obchodovanie, kryptoaktíve a jeho projekte, verejnej ponuke kryptoaktíva alebo jeho prijatí na obchodovanie, právach a povinnostiach súvisiacich s kryptoaktívom, základnej technológií, rizikách spojených s kryptoaktívom, hlavných nepriaznivých vplyvoch mechanizmu konsenzu, ktorý sa používa na emisiu kryptoaktív (tzv. blockchain), na klímu a iných nepriaznivých vplyvoch tohto mechanizmu súvisiacich so životným prostredím (angl. proof of work).

Orgán dohľadu Whitepaper neschvaľuje, avšak môže predkladateľa požiadať o doplnenie dodatočných informácií do Whitepaper. Orgán dohľadu môže dočasne alebo trvalo zablokovať verejnú ponuku kryptoaktíva v prípade, ak príslušný Whitepaper nespĺňa minimálne požiadavky podľa Nariadenia MiCA. 

Čo sú to služby kryptoaktív?

Nariadenie MiCA vymedzuje nasledovné služby kryptoaktív, na ktoré je potrebné povolenie od príslušného orgánu dohľadu pre poskytovateľa služieb kryptoaktív (angl. Crypto Asset Service Provider, skr. CASP):

a) poskytovanie úschovy a správa kryptoaktív v mene klientov;

f) umiestňovanie kryptoaktív;

b) prevádzkovanie obchodnej platformy pre kryptoaktíva;

g) prijímanie a postupovanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov;

c) výmena kryptoaktív za finančné prostriedky;

h) poskytovanie poradenstva v oblasti kryptoaktív;

d) výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva;

i) poskytovanie riadenia portfólia kryptoaktív;

e) vykonávanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov;

j) poskytovanie služieb prevodu kryptoaktív v mene klientov.

Sledovanie transakcií v súvislosti s kryptoaktívami

Spolu s Nariadením MiCA bolo prijaté aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2023/1113 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a určitých kryptoaktív a o zmene smernice (EÚ) 2015/849 („Nariadenie č. 2023/1113“). Nariadenie č. 2023/1113 stanovuje pravidlá v zmysle ktorých sú poskytovatelia služieb kryptoaktív povinní zhromažďovať a sprístupňovať určité údaje o                  

  • platiteľoch a príjemcoch finančných prostriedkov v akejkoľvek mene v prípade ich prevodu a                        
  • pôvodcoch a prijímateľoch kryptoaktív v prípade ich prevodu. 

Podmienkou je, aby aspoň jeden z poskytovateľov platobných služieb alebo poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorí sa podieľajú na prevode finančných prostriedkov alebo prevode kryptoaktív, mal sídlo alebo bol usadený v EÚ. Táto povinnosť sa týka každého prevodu, nehľadiac na množstvo prevádzaných prostriedkov. Nariadenie č. 2023/1113 má za cieľ identifikáciu a zablokovanie podozrivých transakcií v prípade prevodu finančných prostriedkov a kryptoaktív. Ide o prostriedok boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Prijatím sa má zabezpečiť zvýšenie finančnej transparentnosti. 

Kontaktujte nás

V prípade vášho záujmu o naše služby ohľadom konzultácie v súvislosti s Nariadením MiCA nás, prosím, neváhajte kontaktovať.