Štatutár spoločnosti je subjektom, ktorý zodpovedá za obchodné vedenie spoločnosti a zastupovanie spoločnosti navonok.

V zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka je konateľ povinný pri výkone funkcie:
  • konať s odbornou starostlivosťou,
  • v súlade so záujmami všetkých spoločníkov,
  •  zabezpečiť a zohľadniť všetky dostupné informácie potrebné pre prijatie informovaného rozhodnutia, a
  •  neuprednostňovať vlastné záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

Štatutár svoju funkciu v spoločnosti vykonáva v súlade so zákonom a na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou. Po skončení funkcie štatutára môžu niektoré zmluvné povinnosti ku ktorým sa zaviazal, zostať v platnosti. V praxi ide najmä o nasledovné situácie:

  • povinnosť zachovávať mlčanlivosť,
  • zákaz konkurencie, alebo
  • povinnosť zachovať (chrániť) obchodné tajomstvo.


Uvedeným povinnostiam môže zodpovedať povinnosť spoločnosti poskytovať už bývalému štatutárovi odmenu.

V súvislosti so skončením funkcie nastupuje i tzv. prevenčná povinnosť štatutára, a to povinnosť upozorniť spoločnosť na prijatie potrebných opatrení s cieľom odvrátenia hroziacej škody. Pri porušení tejto povinnosti môže v konkrétnych prípadoch štatutár zodpovedať za vzniknutú škodu.

S ukončením funkcie štatutára nezaniká jeho zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla počas obdobia výkonu funkcie. Pretrvávanie zodpovednosti za škodu po skončení funkcie nie je možné obmedziť okrem zákonom daných podmienok. 

Nároky spojené so vznikom škody si môže uplatniť tak spoločnosť a za určitých okolností i veritelia spoločnosti. Ide napríklad o zodpovednosť za škodu v súvislosti s porušením povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu riadne a včas. V tomto prípade platí domnienka, že veriteľovi vznikla škoda v rozsahu, v akom jeho pohľadávka nebola uspokojená v dôsledku nemajetnosti dlžníka, pokiaľ sa nepreukáže inak.

Okrem zodpovednosti za škodu, aj po skončení funkcie pretrváva povinnosť štatutára poskytovať súčinnosť za obdobie, v ktorom vykonával túto funkciu. Ide o súčinnosť, ktorá je potrebná pre výkon činnosti oprávnených osôb vo vzťahu k spoločnosti (napr. informácie o majetku a jeho pohyboch, informácie potrebné pre vyrubenie dane, poskytnutie vysvetlení a pod.). Táto povinnosť platí vo vzťahu k súdom, správcovi dane, sociálnej a zdravotným poisťovniam, konkurznému správcovi alebo súdnemu exekútorovi.


Máte dodatočné otázky v súvislosti s ukončením funkcie štatutára, rozsahom jeho zodpovednosti alebo plánujete zmeny v orgánoch spoločnosti? Neváhajte nás kontaktovať a radi vám pomôžeme s analýzou a prípadnou prípravou potrebnej dokumentácie. 

Kontaktujte nás