Od mája 2018 musia všetky slovenské spoločnosti plniť nové všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Toto nariadenie kladie právnu zodpovednosť na spoločnosti za spravovanie osobných údajov o súkromných osobách, ktoré uchovávajú a spracovávajú, podľa nového definovaného rámca.

Ako vám KPMG môže pomôcť

Nariadenie EÚ reaguje na obavy, ktoré ako jednotlivci máme v súvislosti s tým, ako spoločnosti používajú naše osobné údaje. Prispôsobenie sa prísnejším pravidlám však pre tieto firmy predstavuje významnú výzvu.
S našim tímom v KPMG pomáhame firmám efektívne a účinne sa prispôsobiť regulačným požiadavkám. 
 

Nedodržanie požiadaviek môže viesť k pokutám až do výšky 20 miliónov € alebo 4 % celosvetového ročného obratu. Sankcie ukladá Úrad na ochranu osobných údajov SR.

  1. Identifikovať všetky osobné údaje uchovávané o jednotlivcovi v celej spoločnosti.
  2. Poskytnúť jednotlivcom na základe ich žiadosti všetky osobné údaje, ktoré o nich spoločnosť spracováva.
  3. Identifikovať prípady porušenia ochrany údajov, napríklad únik údajov, stratu údajov a neschopnosť splniť požiadavku jednotlivca.
  4. Zozbierať, posúdiť a ohlásiť prípady porušenia ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR do troch dní odo dňa, keď sa o nich dozvie.
  5. Zabezpečiť súhlas od všetkých osôb, ktorých osobné údaje uchováva a spracováva.
  6. Spravovať individuálne žiadosti o poskytnutie alebo vymazanie uchovávaných údajov.
  7. Mať vymenovanú osobu zodpovednú za dohľad nad spracovávaním osobných údajov v spoločnosti.
  8. Preukázať, že má efektívny systém riadenia bezpečnosti osobných údajov.

  

Naše služby podľa osvedčenej metodológie

Sken Workshop

Cieľ: Na moderovanom workshope s predstaviteľmi tých funkcií, ktoré nariadenie pravdepodobne zasiahne (HR, predaj, obstarávanie, IT a financie) poukážeme na kľúčové požiadavky a spolu s vaším tímom identifikujeme kľúčové procesy, ktorých sa nové pravidlá dotknú.

Váš výstup: Posúdenie aplikovateľnosti nariadenia a identifikácia kľúčových procesov, ktoré ovplyvní.

Analýza

Cieľ: Podrobne porovnáme aktuálny stav vašich procesov s novými pravidlami a zmapujeme spôsoby spracovania osobných údajov. Zohľadníme pri tom interné procesy, systémy spracovávajúce osobné údaje, interné štandardy a postupy, ako aj ďalšie relevantné dokumenty.

Váš výstup: Posúdenie nedostatkov, ktoré odhalia špecifické rozdiely medzi aktuálnymi a požadovanými procesmi.

Návrh budúceho stavu

Cieľ: Navrhneme príslušné opatrenia potrebné na zosúladenie s novými pravidlami vrátane zmien procesov. Definujeme požiadavky na IT systémy. Stanovíme priority, vyhodnotíme náročnosť a navrhneme plán realizácie.

Váš výstup: Plán realizácie, kde budú špecifikované zmeny procesov a IT systémov, rozdelená zodpovednosťza jednotlivé úlohy a stanovený časový plán projektu.

Podpora pri implementácii

Cieľ: Podporíme vašich interných manažérov pri realizácii zmien v existujúcich systémoch alebo pri integrácii nových systémov do vašej existujúcej architektúry.

Váš výstup: Monitorovanie, podpora a plnenie pridelených úloh pri implementácii plánu.

Priebežná údržba a testovanie dodržiavania nariadenia

Cieľ: Posúdiť vplyv systémových zmien na dodržiavanie nariadenia. Posúdiť vplyv akýchkoľvek regulačných zmien alebo objasnení postupov.

Váš výstup: Odhad nedostatkov a návrh možností na ich nápravu. Správa o dodržiavaní predpisov, ktorú možno poskytnúť dozornému orgánu.

Zodpovedná osoba (Data Privacy Officer)

Cieľ: Zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov v rozsahu úloh a povinností zodpovednej osoby.

Váš výstup: Kvalifikovaná personálna kapacita schopná vykonávať požadované úkony krátkodobo alebo dlhodobo.

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.

  

Súvisiaci obsah