Predaj či kúpa firmy väčšinou nie je každodennou udalosťou, často je zavŕšením mnohoročného (aj celoživotného) podnikateľského úsilia. Preto si zaslúži dostatočné personálne zdroje, časové kapacity, pevné nervy a kvalitný právny servis. V akvizičnom procese (či už na strane predávajúceho alebo kupujúceho) je nevyhnutné mať na svojej strane skúseného právneho poradcu, ktorý transakcii úplne porozumie a dohliadne na jej bezpečný a bezproblémový priebeh a ochranu vašich práv. 

Poskytovanie právnych služieb v súvislosti s realizáciou fúzií a akvizícií tvorí podstatnú časť našej práce. Pri transakciách úzko spolupracujeme s našimi kolegami z daňovéhotransakčného poradenstva, aby sme tak klientom poskytli komplexnú podporu. 

Ako vám vieme pomôcť

Náš právny tím, zložený z právnikov s mnohoročnými skúsenosťami, vám v oblasti fúzií a akvizícií poskytnú právnu pomoc, ktorá zahŕňa najmä: 

 • identifikáciu a vyhodnotenie právnych rizík fúzie a akvizície a návrh riešení na ich elimináciu alebo odstránenie;
 • poradenstvo pri štruktúrovaní transakcie a zvolení vhodnej formy jej realizácie (napr. kúpa obchodných podielov, predaj podniku alebo jeho časti, prevod častí majetku alebo obchodnej činnosti, zlúčenie alebo rozdelenie spoločnosti);
 • vykonanie právneho auditu (due diligence) vo všetkých relevantných oblastiach;
 • právnu pomoc pri príprave a vedení rokovaní o podmienkach transakcie;
 • vypracovanie a pripomienkovanie všetkej súvisiacej transakčnej dokumentácie (akvizičných zmlúv, zmlúv o úschove, zabezpečujúcich a platobných inštrumentov, zmlúv o financovaní a pod.);
 • vypracovanie všetkej dokumentácie k realizácii zlúčenia, splynutia či rozdelenia spoločností, vrátane cezhraničných fúzií;
 • asistenciu pri oznámení transakcie tretím osobám a získaní potrebných súhlasov (napr. Protimonopolného úradu SR);
 • pomoc pri podpise transakčnej dokumentácie a uzatvorení transakcie;
 • pomoc pri plnení a sledovaní plnenia odkladacích a iných podmienok transakcie;
 • zastupovanie pred orgánmi verejnej moci a inými osobami (napr. obchodným registrom, Protimonopolným úradom SR, financujúcimi bankami, zástupcami zamestnancov);
 • právnu asistenciu po realizácii transakcie.

Kontaktujte našich odborníkov

Ak si želáte viac informácií o tom, ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.