Delbetalinger under byggeperioden og utstedelse av salgsdokument

Delbetalinger under byggeperioden og utstedelse av salgsdokument

Forskuddsbetalinger under byggeperioden

Hvordan skal entreprenøren behandle delbetalinger og forskudd, og når er fristene for utstedelse av salgsdokument? 

Milepælsfakturering, dvs. fakturering etter hvert som arbeidet skrider frem er vanlig i entrepriseforhold. Herunder avtaler om forskuddsbetalinger, og delbetalinger.

I uttalelse av 29.08.22 fastslår skattedirektoratet (SKD) at ved forskudd så skal det utstedes faktura i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift.

Plikten til å utstede salgsdokument gjelder bare den delen av betalingen som tilsvarer verdien av de varer og tjenester som er levert i perioden. Salgsdokumentet skal utstedes senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. bokføringsforskriften § 8-1-2 annet ledd.

Rene forskudd vil fortsatt verken gi rett eller plikt til å utstede salgsdokument. Skattedirektoratet legger til grunn at «rene forskudd» må forstås som finansielle forskudd. Det vil si et forskudd som ikke innebærer en betaling for leverte varer og tjenester, og innebærer dermed ingen omsetning.

Fakturering skal altså først skje etter hvert som arbeidet skrider frem. Det vil si etter hvert som varer eller tjenester blir tilført kontraktsgjenstanden/bygget/anlegget.

En delbetaling som innebærer både betaling for utført arbeid og forskudd for fremtidige leveranser vil dermed medføre plikt til å utstede faktura for det som allerede er levert.

Dette kan illustreres ved følgende eksempel:
Er det ytet delbetaling og forskudd i desember 2022 for leverte entreprisetjenester og byggevarer i november, og forskudd for det som er planlagt levert i januar, så skal salgsdokument for arbeid i november utstedes senest innen utløpet av januar, og for arbeid levert i januar skal faktureres innen utgangen av mars 2023, i den grad det er dekket av forskuddet.

Les mer om Utstedelse av salgsdokument i bygge- og anleggsvirksomheten - Avregning av forskudd - Skattetaten

Kontaktpersoner

Jardar Aavik Skarprud

Advokat/ Attorney-at-law 

E-post: jardar.aavik.skarprud@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 237

Therese Marie Aakre Olsen

Advokatfullmektig/Manager

E-post: Therese.olsen@kpmg.no
Telefon: +47 906 37 962