Kalkulasjonsfaktoren

...brukes til å fastsette formuesverdi på næringseiendom (formuesverdi = 90 % x utleieverdi / kalkulasjonsfaktor). Kalkulasjonsfaktoren som skal benyttes for inntektsåret blir kunngjort i januar året etter inntektsåret og vil bli satt til årsgjennomsnittet av renten for statsobligasjoner med 10 års løpetid i inntektsåret, pluss et tillegg på 5 prosentpoeng. Stipulert gjennomsnittlig rente på 10 års statsobligasjoner for 2023 er 3,5 % opp fra 2,80 % i 2022.

I tillegg har regjeringen i statsbudsjettet foreslått å øke kalkulasjonsrenten for beregning av markedsverdien av næringseiendom med 1 prosentenhet for eiendom lokalisert utenfor Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Endringen foreslås å tre i kraft straks, med virkning fra inntektsåret 2024. For ikke-børsnoterte selskaper som eier næringseiendom, skal imidlertid de nye reglene benyttes i skattemeldingen for 2023.

Formuesverdi per 31.12

Våre beregninger viser at sjablongmessig formuesverdi til sammen kan reduseres med ca. 17,5 % fra 2022, med økt rente på statsobligasjoner og næringseiendom + 1 %. Bildet kan imidlertid nyanseres noe ved at også utleieverdien i 2023 antakelig har økt med tilsvarende økning av formuesverdien. 

Kalkulasjonsfaktor Snitt Oppjustert Sum Faktor
Snitt 2022 2,80 5 7,80 0,078
Snitt 2023 3,50 6* 9,50 0,095

*Utenfor Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

For å dra nytte av evt. redusert formuesverdi kan det vurderes å gjennomføre kapitalendringer i personlig eid selskap (kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, fisjon, fusjon mv.) slik at verdsettelsestidspunktet flyttes fra 1. januar til 31. desember i inntektsåret.

For selskaper som ikke har gjennomført kapitalendringer hittil i 2023, men ønsker å gjøre dette, må kapitalforhøyelse sendes inn til Foretaksregisteret innen 4. desember for å være sikker på registrering i 2023.

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse fra 2009 uttalt at det normalt ikke foreligger grunnlag for gjennomskjæring av kapitalendringen, men kan være unntak. Bør vurderes vedlegg til skattemelding for personlig aksjonær. Man bør også ta en beregning av formuesverdien på næringseiendom og formuesskattegrunnlaget av øvrige eiendeler i strukturen.