Hvorfor er EU-taksonomien viktig?

Taksonomien er en vesentlig forutsetning for at investorer og bedrifter skal kunne rette kapital mot mer bærekraftige alternativer, og skal bidra til å unngå grønnvasking av ikke-bærekraftige aktiviteter. Taksonomien omfatter miljømål og regler, herunder rapporteringskrav, og er en viktig del av EUs handlingsplan for mer bærekraftig vekst. I Norge er taksonomien implementert gjennom den nye loven om bærekraftig finans og det nye kravet i regnskapslovens §3-3 c, tiende ledd som trådte i kraft 1. januar 2023. Denne artikkelen gir deg en oversikt over de viktigste kravene, med fokus på ikke-finansielle foretak.

Klassifiseringssystemet

Klassifiseringssystemet for bærekraftige aktiviteter

Taksonomiforordningen danner grunnlaget for klassifiseringssystemet og inkluderer fire overordnede kriterier for å kunne vurdere hvorvidt en aktivitet kan anses som bærekraftig i tråd med taksonomien.

Klassifiseringssystemet dekker de aktiviteter som direkte bidrar til bærekraft («primary activities»), aktiviteter som bidrar til omstilling («transitional activities»), og aktiviteter som tilrettelegger for bærekraftige aktiviteter («enabling activities»).

Første steg er å kartlegge om aktiviteten er omfattet av taksonomien («eligibility»). Det vil si at foretak må identifisere sine aktiviteter, som ofte er knyttet opp mot næringskode, og koble disse sammen med aktivitetene som dekkes under de seks miljømålene (pt. er det kun vedtatt aktiviteter for de to første miljømålene). De aktivitetene som ikke dekkes av taksonomien, skal rapporteres på som ikke omfattet av taksonomien («non-eligible»).

I neste steg gjør foretakene en vurdering rundt om de taksonomiomfattede aktivitetene er taksonomikompatible («alignment»). I denne vurderingen må aktivitetene imøtekomme de tekniske screening-kriteriene for å klassifiseres som bærekraftige («aligned») i tråd med taksonomien. De tre tekniske screening-kriteriene stiller krav til at aktivitetene må (1) bidra vesentlig («substantial contribution»), (2) ikke medføre vesentlig skade («do no significant harm, DNSH») og (3) oppfylle minstekrav til sosiale rettigheter («minimum safeguards»). 

tre sirkler med tekst

Hvilke foretak omfattes av EU-taksonomien?

Taksonomien omfatter foretak av allmenn interesse med:

  • gjennomsnittlig 500 ansatte eller mer (på konsolidert nivå for morforetak i konsern), og
  • minst 40 millioner Euro (320 MNOK) i omsetning eller 20 millioner Euro (160 MNOK) i totale eiendeler (på konsolidert nivå for morforetak i konsern).

Med foretak av allmenn interesse menes foretak som har omsettelige verdipapirer på et regulert marked i et EØS-land, slik som Oslo Børs og Euronext Expand i Norge. Det betyr at EU taksonomien også gjelder for foretak som har notert obligasjoner på Oslo Børs. Definisjonen omfatter også banker, kredittforetak og forsikringsforetak.

Datterselskap som i utgangspunktet omfattes av EU-taksonomien kan unnlate rapportering, gitt at det inngår i morselskapets EU-taksonomi rapportering.

Vær oppmerksom på at EU har endret kriteriene for hvilke foretak som omfattes av reglene i forbindelse med innføringen av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Denne utvidelsen av virkeområdet har imidlertid ikke trådt i kraft enda.


Rapporteringskravene for ikke-finansielle foretak

I tillegg til å være et klassifiseringssystem stiller taksonomien krav til årlig rapportering. Fordi rapporteringsforpliktelsene har blitt innført trinnvis i EU, og Norge implementerte EU-taksonomien på et senere tidspunkt enn EU, har det vært stilt spørsmål rundt hvorvidt vi i Norge også vil ha trinnvis innføring av rapporteringsforpliktelsene.

regjeringens hjemmeside er det klargjort at "norske ikke-finansielle foretak skal for regnskapsåret 2023 rapportere om i hvilken grad de driver aktiviteter som oppfyller taksonomikriteriene (taksonomikompatible aktiviteter, «taxonomy-aligned»).» Med andre ord ingen trinnvis innføring slik det var i EU. Det står videre at Finansdepartementet ikke forventer at det inkluderes KPIer for 2022 i rapporteringen i 2023, da det ikke var pliktig rapportering for regnskapsåret 2022. Det oppfordres likevel til å gi slike data, der det er grunnlag for det. 

Dette betyr at ikke-finansielle foretak i årsrapporter som har balansedag 31. desember 2023 eller senere skal rapportere hvordan og i hvilken grad foretakets virksomhet er forbundet med økonomiske aktiviteter som anses som miljømessig bærekraftige. Dette inkluderer å særskilt opplyse om følgende Key Performance Indicators (KPIer) for aktivitetene knyttet til miljømål 1 og 2:

1. Andelen av foretakets/konsernets omsetning som stammer fra produkter og tjenester knyttet til henholdsvis de taksonomiomfattede og de taksonomikompatible økonomiske aktivitetene

2. Andelen av foretakets/konsernets CapEx og OpEx relatert til eiendeler og prosesser som er knyttet til henholdsvis de taksonomiomfattede og de taksonomikompatible økonomiske aktivitetene

De tre KPIene er nærmere definert i henholdsvis 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3 i Annex 1 i EUs Disclosures Delegated Act[1].

[1] Link til uoffisiell oversettelse

Figur

I tillegg til kvantitative opplysninger er det også påkrevd å gi kvalitative opplysninger. Eksempler på dette er å opplyse om regnskapsprinsippene foretaket har lagt til grunn ved beregning av KPIene og hvordan foretaket har unngått dobbelttelling ved allokering til telleren ved beregning av KPIene for de ulike aktivitetene.

Se Artikkel 2 og 8, samt Annex 1 i EUs Disclosures Delegated Act for nærmere detaljer om rapporteringskravene. I Annex 2 og 12 finner du malene som skal benyttes for henholdsvis rapporteringen av KPIene og for tilleggsopplysningene omtalt i paragraf 6 og 7 i Artikkel 8 knyttet til eventuelle gass- og kjernekraftaktiviteter. Merk at EU i en FAQ (Draft Commission Notice on the interpretation and implementation of certain legal provisions of the Disclosures Delegated Act under Article ;8 of the EU taxonomy Regulation on the reporting of taxonomy-eligible and Taxonomy-aligned economic activities and assets (europa.eu)) fra 21. desember 2023 har klargjort at template 1 i Annex 12 må fylles ut av alle foretak, uavhengig av om foretaket har aktiviteter knyttet til gass- og kjernekraftaktiviteter eller ei.

Hvor skal det rapporteres?
Opplysningene kan gis enten som en del av årsberetningen eller i eget offentlig tilgjengelig dokument. Dersom opplysningene gis i et eget dokument, kreves det opplyst i årsberetningen hvor man kan finne dette dokumentet og det skal senest publiseres samtidig med avgivelse av årsberetningen, jf. regnskapsloven §3-3 c, åttende ledd.


Endringer for regnskapsåret 2024

EU publiserte Sustainable finance package i juni 2023, om aktiviteter og tilhørende screening-kriterier for de fire siste miljømålene og ytterligere aktiviteter og tilhørende screening-kriterier for de to første . Det ble videre gjennomført noen endringer av opplysningskravene for å tilpasse kravene til de nye aktivitetene, samt for å korrigere enkelte unøyaktige krav. Malene som skal brukes ved rapporteringen er også justert, og det er lagt til ytterligere veiledning til utfyllingen av malene.

Endringene, Implementing and delegated acts - Taxonomy Regulation, ble fastsatt av Europakommisjonen 27. juni og formelt godkjent senere i 2023. Ikke-finansielle foretak i EU måtte som en følge av dette allerede for regnskapsåret 2023 ta hensyn til de nye aktivitetene ved rapportering av andelen omsetning, CapEx og OpEx som er knyttet til taksonomiomfattede aktiviteter.

16. november klargjorde Finansdepartementet at det « legger til grunn at rettsaktene ikke vil bli innlemmet i EØS-avtalen i løpet av 2023. Det vil derfor ikke være plikt for norske foretak til å inkludere informasjon om de nye taksonomiaktivitetene i rapporteringen for regnskapsåret 2023. Departementet oppfordrer likevel norske foretak til å gjøre seg kjent med de nye kriteriene, og å inkludere informasjon om de nye taksonomiaktivitetene i sin rapportering for regnskapsåret 2023.»

I februar 2024 ble de ovennevnte endringene innlemmet i norsk lovgivning; Forskrift om endring i forskrift til lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon og et rammeverk for bærekraftige investeringer. I forskrift om overgangsregler fastslås det at endringene trer i kraft for regnskapsår påbegynt 1. januar 2024 eller senere.


Enkelte implikasjoner og suksessfaktorer

På lik linje som for finansiell rapportering, er tilgang til nødvendig data og sikring av datakvalitet vesentlig. Dette fremkommer særlig ved en attestasjonsprosess, som det vil bli krav til gjennom CSRD, der det stilles krav til underliggende dokumentasjon og internkontroller.

Taksonomien stiller krav til både kvalitative og kvantitative data. Basert på vår erfaring med foretaks taksonomirapportering, ser vi at brobygging mellom rapportering av finansiell informasjon og bærekraftsinformasjon er sentralt for innhenting av nødvendig data til KPIene og taksonomivurderingene.

Videre ønsker vi å trekke frem at tilgang til tilstrekkelige ressurser og kompetanse for å kunne produsere, innhente og kvalitetssikre dataen, er avgjørende for å lykkes med bærekraftsrapportering generelt. 


Hvordan kan KPMG hjelpe deg og din virksomhet?

EU-taksonomien og nye direktiver som CSRD og ESRS kan gjøre det utfordrende for bedrifter å få etablert tilfredsstillende prosesser for bærekraftsrapporteringen. Våre bærekraftsspesialister og vårt globale nettverk har bred og lang erfaring innen bærekraftspørsmål og det nye regelverket. Vi kan blant annet hjelpe deg med å:

– utvikle en plan for hvordan du kan starte taksonomirapporteringen basert på de nye kravene

– bidra til å sikre at tjenester og produkter klassifiseres som bærekraftige i henhold til taksonomien

– lære opp og gjøre organisasjonen din oppmerksom på det nye klassifiseringssystemet

– kartlegge hvordan din virksomhet er tilpasset redusert klimapåvirkning og hvordan den kan måles

– gjøre deg klar til å svare på spørsmål fra institusjonelle investorer om taksonomitilpasninger for investeringsprodukter

–  sammenligne bedriftens resultater med konkurrentes når det gjelder miljømessig bærekraft

– støtte kapitalforvaltere med hvordan investeringer passer innenfor taksonomiens omfangSpør oss om EU-taksonomien