Regjeringen har, i samarbeid med NHO og LO, fremmet et lovforslag til krav om kjønnssammensetning i styrer i norske foretak

Forslaget innebærer at det innføres et krav om at kvinneandelen i styrer i store og mellomstore selskaper skal være minst 40 %. Bakgrunnen for forslaget er et politisk ønske om at kjønnsfordelingen i ledelsesposisjoner skal bli mer balansert.

Hvem omfattes av de nye reglene?

  • De som har slike krav etter regelverket i dag.
  • Aksjeselskaper, samvirkeforetak eller boligbyggelag som enten har mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter, eller flere enn 30 ansatte. Det samme gjelder ansvarlige selskaper som bare har juridiske personer som deltakere.
  • Samvirkeforetak eller boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer/andelseiere.
  • Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem.

Departementet foreslo det ikke det ikke skal innføres særlige regler for konsern, hvilket innebærer at hvert enkelt konsernselskap skal vurderes hver for seg opp mot terskelverdiene for samlede drifts- og finansinntekter og antall ansatte . Det innebærer at også rene holdingselskap som overstiger terskelverdiene for drifts- og finansinntekter vil omfattes, for eksempel gjennom generering av finansinntekter i form av utbytte fra datterselskap.

Hvor mange styremedlemmer av hvert kjønn kreves?

Kravet til kjønnsrepresentasjon i styret vil avhenge av det totale antallet styremedlemmer i selskapet:

Antall styremedlemmer  Maks antall av hvert kjønn 
1-2 -
3-4 2
5-6 3
7 4
8 5
9 eller flere 6 eller flere

Under høringsrunden var det flere høringsinstanser som pekte på faren for omgåelse av reglene om kjønnsrepresentasjon ved å redusere antallet styremedlemmer til to. Til tross for en viss omgåelsesfare vurderte departementet det dithen at det vil være andre forhold av betydning ved vurderingen av styrets størrelse, og foreslo derfor at kravene om kjønnsrepresentasjon skal gjelde for foretak med minst tre styremedlemmer eller flere.

Videre er det foreslått at antall styremedlemmer av hvert kjønn skal beregnes separat for henholdsvis varamedlemmer, eiervalgte styremedlemmer og ansattvalgte styremedlemmer. I foretak med mer enn 50 ansatte innebærer det at dersom de ansatte velger minst to styremedlemmer så kan ikke disse ha samme kjønn. For foretak med mer enn 200 ansatte innebærer kravet at dersom det velges fire styremedlemmer blant de ansatte skal hvert kjønn være representert med maksimalt to. 

Gradvis innføring

Der det er krav til sammensetningen i dag, trer reglene i kraft uten overgangsregler. For øvrig er det lagt opp til følgende frister for å oppfylle reglene:

Terskelverdi Frist
> 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter 31. desember 2024  31.12.2024
> 50 ansatte
Samvirkeforetak og boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer eller andelseiere
Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der er en offentlighet myndighet velger minst ett styremedlem 
30.06.2025
> 30 ansatte 30.06.2026
> 70 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter 30. juni 2027 30.06.2027
> 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter 30 juni 2028 30.06.2028

Konsekvenser av å ikke oppfylle kravene

Kravene til kjønnsrepresentasjon vil bli krav som stilles for at styret skal være lovlig sammensatt. Et styre som ikke er lovlig sammensatt, er i utgangspunktet ikke et gyldig valgt styre. Et styre som ikke er gyldig valgt har ikke myndighet til å representere selskapet utad og har ikke myndighet til å foreta rettslige handlinger på vegne av selskapet, eller til å binde selskapet til avtaler og forpliktelser mv. I ytterste konsekvens kan manglende oppfyllelse av kravene til kjønnsrepresentasjon medføre tvangsoppløsning av selskapet.

Hva nå?

Regjeringens forslag vil trolig bli behandlet av Stortinget i løpet av høsten 2023. Basert på tall fra Enhets- og Foretaksregistret per november 2022 og årsregnskap for 2021 er det antatt at første trinn vil innebære at 6 600 nye styremedlemmer må rekrutteres for å innfri kravet. Foretak som regner med  å måtte oppfylle kravene innen 31. desember 2024 bør derfor begynne sonderingen etter dyktige styremedlemmer allerede nå.