I budsjettforslaget for 2023 foreslo regjeringen å innføre en grunnrenteskatt på landbasert vindkraft med virkning fra og med 1. januar 2023. Forslaget ble sendt på høring 16. desember 2022 med påfølgende høringsfrist 15. mars 2023.


Finansdepartementet opplyser om at iverksettelsen av grunnrenteskatten vil utsettes.

Basert på innspill fra flere høringsinstanser og innvendinger mot innføring av en grunnrenteskatt på landbasert vindkraft, angir Finansdepartementet i en pressemelding av 11. mai 2023 at iverksettelsen av grunnrenteskatten vil utsettes. Regjeringen tar isteden sikte på å fremme forslaget for Stortinget i løpet av høsten 2023, med den konsekvens at grunnrenteskatten først vil innføres med virkning fra og med inntektsåret 2024.

Finansdepartementet uttaler i tillegg at økningen i produksjonsavgift for vindkraft fra 1 til 2 øre per kW vil være upåvirket av utsettelsen av grunnrenteskatten. Basert på dette må det etter vår oppfatning legges til grunn at produksjonsavgiften (fortsatt) vil være fradragsberettiget i alminnelig inntekt for inntektsåret 2023.


KPMG hjelper deg - Kontakt våre eksperter