Virksomheters omgivelser og risikobilde har endret seg drastisk det siste året, med større geopolitisk ustabilitet og økende inflasjon.

Revisjonsutvalg kan forvente å møte på en rekke utfordringer dette året, blant annet når det gjelder selskapets finansielle rapportering, overholdelse av ulike krav, samt risiko- og internkontrollmiljø. Ulike faktorer har påvirkning – alt fra global økonomisk votalitet og krigen i Ukraina, til forstyrrelser i forsyningskjeden, cybersikkerhetsrisiko og ransomware-angrep, i tillegg til sosiale risikoer.

– Alle styrer vi snakker med trekker frem at kampen om talentene er en krevende utfordringer, forteller Thore Kleppen, partner i revisjon hos KPMG.

Risikobildets økende kompleksitet og risikoene påvirker hverandre på nye og uventede måter, noe som gjør det nødvendig med en helhetlig risikostyring.

I dette ustabile og uoversiktlige bildet vil lovgivere, investorer og andre interessenter kreve handling, økt åpenhet og rapportering. Særlig gjelder dette innenfor ESG – fokuset på klima, miljø, samt sosiale og styringsmessige risikoer vil fortsette å øke i fremtiden.

Basert på erfaring gjennom møtevirksomhet med styrer, revisjonsutvalg og ledere, fremheves åtte forhold revisjonsutvalget bør være ekstra oppmerksomme på når agendaen for 2023 settes:

  1. Hold fokus på finansiell rapportering og selskapets internkontroll – dette er utvalgets viktigste jobb.
  2. Definer revisjonsutvalgets rolle i oppfølging av selskapets klimarisiko og andre ESG-risikoer, særlig omfanget og kvaliteten på ESG-rapportering.
  3. Oppretthold et sterkt fokus på ledelse og talentutvikling i finansfunksjonen.
  4. Forsterk fokuset på revisjonskvalitet i lys av dagens uro, og sett klare forventninger til hyppig, ærlig og åpen kommunikasjon med eksternrevisor.
  5. Bidra til å sikre at internrevisjonen har fokus på selskapets viktigste risikoer, ut over finansiell rapportering og etterlevelse, for å sikre at den er en verdifull ressurs for revisjonsutvalget.
  6. Skjerp selskapets fokus på god virksomhetsstyring, etikk og bedriftskultur – husk at «kultur spiser strategi til frokost»;
  7. Hold deg orientert om global utvikling i skatteregler og -risiko, og forstå viktigheten skatt har som element i ESG.
  8. Vurder revisjonsutvalgets sammensetning og kompetanse.