Forslaget bygger på høringsnotat av 28 september 2022, med en del justeringer


KPMG har oppsummert hovedpunktene i forslaget:

  • Effektiv grunnrenteskattesats settes ned fra 40 % til 35 %.
  •  Marginal skattesats går ned fra 62 % til 57 %.
  • Økt bunnfradrag til 70 millioner per konsern.
  • Konserndefinisjonen utvides for å fange opp tilfeller hvor bestemmende innflytelse over foretaket utøves på annet grunnlag enn eierskap.
  • Regjeringen har gått bort fra normpriser basert på Nasdaq. I stedet foreslås et uavhengig prisråd som skal fastsette prisene.
  • Langsiktige fastpriskontrakter skal kunne legges til grunn i fastsettingen av grunnrenteinntekt. Fastpriskontraktene må være inngått mellom en uavhengig kjøper og skattyter, eller et selskap i skattyters konsern, og ha et visst volum og varighet.
  • Det gis fradrag for tillatelser kjøpt på auksjon i 2018 og 2020, samt vekst tildelt ved fastpris i 2020. Fradraget settes til 40 % av betalt vederlag til staten, fordelt over fem år.
  • Direkte fradrag for investering i driftsmidler begrenses til “flytende oppdrettsanlegg i sjø”, som definert i eigedomsskattelova § 4.
  • Produksjonsavgiften foreslås økt til 90 øre per kilo fra 1. juli 2023. Samtidig fjernes tidligere foreslått naturressursskatt.
  • Det foreslås en reduksjon i formuesskatten, ved at det innføres en verdsettelsesrabatt slik at akvakulturtillatelser verdsettes til 50 % av omsetningsverdien.


Forslaget er ikke endelig vedtatt, og skal behandles av Stortinget.