Avgjørelsen er en tankevekker for enkelte virksomhetstyper, men Høyesterett gir beroligende uttalelser om de skatte- og avgiftsmessige rammevilkårene for alminnelig forretningsvirksomhet.

Saken gjelder Petter Olsens oppføring at et hotell- og museumsanlegg ved Ramme Gård på Hvitsten. Spørsmålet var om oppføringen kunne anses utført som ledd i næringsvirksomhet, og dermed berettiget til skatte- og avgiftsfradrag, eller ikke.

Sakens kjerne har vært om det er et vilkår at hotell- og museedriften på Ramme Gård er egnet til å gå med overskudd, og hva som er det nærmere innholdet i et eventuelt vilkår om overskuddsevne.

Temaet er en del av spørsmålet om hvilke aktiviteter som omfattes av skatte- og avgiftssystemet, og hvordan avgrensingen skal skje. Rettslige uttalelser om temaet får langtrekkende konsekvenser for en rekke aktiviteter og virksomheter.

Sakens bakgrunn

Petter Olsen har brukt store midler på å gjøre Ramme Gård til en ledende museums-, restaurant- og hotelldestinasjon. Gården har hotellvirksomhet med 42 rom, museum, en restaurant og en rekke ansatte. Det faller de fleste unaturlig å omtale et slikt anlegg som noe annet en næringsvirksomhet. Investeringene bak anlegget er imidlertid såpass store sett i lys av inntektene at Staten mener oppfølgingen ikke har funnet sted som ledd i næring.

Høyesterett nekter fradrag

Petter Olsen fikk medhold i tingretten, men nå har Høyesterett i likhet med lagmannsretten konkludert med at aktiviteten ikke utøves som ledd i næringsvirksomhet. Begrunnelsen er manglende overskuddsevne for investeringen som er foretatt i overnattings- og museumsvirksomheten ved Ramme Gård.

Et sentralt spørsmål i saken var om det gjelder et krav til kapitalavkastning på innskutt egenkapital. Høyesterett bekrefter at et slikt krav gjelder, men at kravets sats er bransjeavhengig. Det uttales at det gjelder et krav om rimelig avkastning, slik en rasjonell økonomisk aktør ser det, sett i lys av inflasjon og rentenivå.

Høyesterett kommer også med uttalelser om hvordan man skal hensynta avskrivninger ved overskuddsvurderingen.

Et annet sentralt spørsmål ved tidligere behandling av saken har vært tidsperioden for lønnsomhet. Førstvoterende dommer Sæther uttaler at det kan være naturlig å stille et krav til lønnsomhet innen 10 år ved hotelldrift, men at spørsmål ikke kommer på spissen i Ramme Gård-saken, som opererte med en lønnsomhetshorisont på drøyt 30 år. 

Veien videre

Det har vært stilt spørsmål rundt om at Høyesteretts avgjørelse i saken kan få konsekvenser for gründervirksomhet og selskaper med vekstfokus.

Selskaper som aggressivt søker markedsandeler, gjerne internasjonalt, er ofte villig til å operere med tap over en årrekke for å sikre markedsposisjon. Ramme Gård-avgjørelsen i lagmannsretten reiste spørsmål ved om slik virksomhet risikerte å bli underkjent som næringsdrivende for skatte- og avgiftsformål. Det ville i så fall betraktelig forsuret rammevilkårene for norske vekstselskaper.

Høyesterett presiserer heldigvis at Ramme Gård-saken er atypisk. For alminnelig forretningsaktivitet, inkludert bransjer i nedkonjektur eller gründeraktivitet, vil forvaltningen og domstolene være mer tilbakeholdne med å overprøve næringdsdrivendes forretningsskjønn.  

Spørsmålet som gjenstår er hva som regnes som alminnelig forretningsaktivitet. Grovt forenklet har Petter Olsens byggeprosjekt kostet 16 MNOK per hotellrom. Det er ikke mangel på presistjeutbygginger som nærmer seg de tallene. Hvor skal grensen gå? 

Videre er det presisert fra Høyesterett at museum og andre former for aktiviteter som er avhengig av offentlige tilskudd for å ha overskuddsevne, fortsatt kan anses som næringsvirksomhet.

Oppsummert gir Høyesteretts avgjørelse visse oppklaringer rundt spørsmålet om kravet til overskuddsevne i skatt- og avgiftsretten. Vi vil imidlertid utvilsomt se lignende saker for rettssapparatet også i fremtiden. 


Har spørsmål om denne saken? Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Axel Johnsen Holm

Axel Johnsen Holm

Kontakt: 

E-post: axel.holm@kpmg.no
Telefon: + 47 406 36 549

Jardar Avik Skarprud

Jardar Aavik Skarprud

Kontakt: 

E-post: jardar.aavik.skarprud@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 237

Tjor Leegaard

Thor Leegaard

Kontakt: 

E-post: thor.leegaard@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 183