Ukens viktigste nyheter for bank- og finans

Uke 38

Uke 38

Hver uke samler KPMG relevante nyheter for bank- og finanssektoren i nyhetsbrevet Finansregulatorisk oppdatering. 

 

Meld deg på nyhetsbrevet for å få hele sakslisten tilsendt tirsdager kl 13.


Motsyklisk kapitalbuffer holdes uendret

Norges bank besluttet denne uken å holde kravet til motsyklisk kapitalbuffer uendret på 2,5 prosent. Bakgrunnen for vurderingen er at norske husholdninger har høy gjeld, men at gjeldsveksten det siste året har avtatt. Videre forventer Norges Bank at eiendomsprisene vil falle og at kredittveksten avtar ytterligere. Det forventes lave tap i bankene framover, og norske banker er både lønnsomme og overholder kapitalkravene. Det er likevel stor usikkerhet knyttet til utviklingen i økonomien som følge av økte renter og høy inflasjon. Svingningene i internasjonale energi- og finansmarkeder kan også føre til forstyrrelser som kan gi tap for bankene.

→ Les mer

Reviderte retningslinjer for egnethetsvurderinger under MiFID II fra ESMA

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) publiserte denne uken endelig versjon av de reviderte retningslinjene for egnethetsvurderinger under MiFID II. De opprinnelige retningslinjene har nå blitt oppdatert til å ivareta endringer i MiFID II om bærekraft.

De viktigste områdene som er endret i de reviderte retningslinjene er:

Informasjon til kunder om bærekraftspreferanser. Foretakene må hjelpe kundene med å forstå konseptet bærekraftspreferanser, og rådgiverne må kunne forklare forskjellen mellom produkter som innehar bærekraftsegenskaper og produkter som ikke har det. Dette må kunne forklares på en tydelig måte uten å bruke tekniske begreper.

Innhenting av informasjon fra kunder om deres bærekraftspreferanser. Foretakene må innhente informasjon om kundenes bærekraftspreferanser, og hvilke bærekraftige produkter de eventuelt ønsker å investere i.

Vurdering av bærekraftspreferanser. Etter at foretaket har identifisert passende produkter for kunden (i henhold til vurderinger av kunnskap og erfaring, finansiell situasjon og andre investeringsmål) skal foretaket identifisere produkter som oppfyller kundens bærekraftspreferanser.

Organisatoriske krav. Foretaket vil være pliktige til å gi tilstrekkelig opplæring om bærekraftsrelaterte emner til ansatte. Kravet til opplæring vil variere ut i fra hvilken rolle den ansatte har i egnethetsvurderingsprosessen. Videre må foretaket sikre at de innhentede bærekraftspreferansene dokumenteres og lagres. Endringer i kundens bærekraftspreferanser skal også dokumenteres.

De reviderte retningslinjene skal nå oversettes til de offisielle EU-språkene, og deretter publiseres på ESMAs nettside. Etter publiseringen har nasjonale tilsynsmyndigheter to måneder på å informere ESMA om hvorvidt de vil etterleve retningslinjene (comply or explain-period). Retningslinjene trer i kraft seks måneder etter at de er blitt publisert på ESMAs nettside.

→ Les mer

Uttalelser fra EIOPA om systemiske hendelser som ikke dekkes, og håndtering av udefinerte cybereksponeringer

Denne uken publiserte den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA) to uttalelser om systemiske hendelser som ikke dekkes, og håndtering av udefinerte cyberrisikoeksponeringer.

Eksklusjoner for risiko som stammer fra systemiske hendelser
Uttalelsen omhandler behandling av risikoer som stammer fra systemiske hendelser slik som pandemier, naturkatastrofer eller store cyberangrep. EIOPA mener at ettersom hyppigheten av systemiske hendelser øker, er det fare for at forsikringsproduktene som dekker disse hendelsene fremover blir utilgjengelige, eller veldig dyre. Videre kan produkter som i dag dekker disse hendelsene direkte eller indirekte framover eksplisitt ekskludere dette. Denne utviklingen kan potensielt forstørre forsikringsgapet, og ha negativ effekt på konsumenter og økonomien.

EIOPAs uttalelse tar sikte på å fremme samsvar i tilsynspraksisen av hvordan nasjonale myndigheter skal vurdere hendelser som er unntatt fra dekning når produktdesign og vilkår vurderes hos foretakene. EIOPA anbefaler at nasjonale tilsynsmyndigheter overvåker hvordan foretakene vurderer vilkår og omfang av dekning i tilfeller der risiko som stammer fra systemiske hendelser enten er uforsikrebare, eller det er tvil om tolkningen av dekningen. Foretakenes vurderinger av hvorvidt hendelser som stammer fra systemisk risiko dekkes av forsikringene bør gjennomføres i den generelle produktstyringsprosessen til foretakene.

Håndtering av udefinerte cybereksponeringer
Forsikringsforetak er eksponert mot cyberrelaterte tap gjennom cyberforsikringer og gjennom produkter som ikke eksplisitt dekker cyberrisiko (udefinerte dekninger). På grunn av den økende eksponeringen mot denne risikokategorien, anbefaler EIOPA at nasjonale tilsynsmyndigheter følger nøye med på foretakenes vurderinger av vilkår i eksisterende dekninger av cyberrisiko. Uttalelsen understreker behovet for en top-down strategi, samt en definisjon av risikoapetitt for tegning av cyberrisiko. Særlig bør foretakene vurdere hvorvidt de tradisjonelle eksklusjonene for terror og krig ivaretar det digitale aspektet, slik at det ikke foreligger usikkerhet om en hendelse dekkes eller ikke.

→ Les merFå Finansregulatorisk oppdatering

Hver uke samler KPMG relevante nyheter for bank- og finanssektoren og sender deg en samlet oppdatering rett i innboksen.