Regjeringen foreslår innstramninger i reglene for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Restriksjonene har store praktiske konsekvenser, særlig innenfor helse, bygg- og anleggssektoren. 

Hovedformålet med forslagene er å legge til rette for at faste ansettelser i et topartsforhold mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver benyttes i størst mulig grad. Selv om innstrammingen er ment som en positiv endring for arbeidstakerne, medfører de også hodebry for arbeidsgiverne. 

Totalforbud mot innleie i byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold

Det må antas at forbudet vil ha store konsekvenser både for byggenæringen og bemanningsforetakene. Det vil medføre økte kostnader for virksomheter som allerede har inngått bindende kontrakter med varighet over flere år. Det er forslått overgangsregler for løpende kontrakter, men vi vet enda ikke hvilken utforming disse reglene vil ha. Det er derfor usikkert hvordan dette vil stille seg for løpende kontrakter. Forbudet vil også medføre mindre fleksibilitet, som igjen leder til at næringen blir mer sårbar for produksjonsstopper. Usikkerheten rundt bemanningssituasjonen kan også medføre at bedriftene må takke nei til oppdrag.

Generelle innstramminger i arbeidslivet

Loven vil stille strenge vilkår for å gjøre unntak fra hovedregelen om faste og direkte ansettelser. Generelle eller jevne variasjoner i ordretilgang eller usikkerhet knyttet til fremtidig arbeidskraftbehov oppfyller ikke vilkåret om at arbeidet må være av midlertidig karakter. Heller ikke arbeid som er organisert i prosjekter eller som et enkeltstående oppdrag vil gi grunnlag for unntak.

Det er fortsatt ulike mekanismer som ivaretar virksomhetenes behov for fleksibilitet:

  • Adgang til innleie i vikartilfellene og tidsbegrenset innleie etter avtale med de tillitsvalgte
  • Adgang til å leie inn arbeidstakere fra andre produksjonsbedrifter
  • Adgang til direkte midlertidig ansettelse forutsatt at lovens vilkår er oppfylt

For arbeidsgiverne vil en innstramming her potensielt være inngripende. Arbeidsgiverne må i større grad må basere innleie på avtale med de tillitsvalgte. Dette vil medføre et økt press på de tillitsvalgte i virksomhetene. Innstramningene vil også ha større konsekvenser for virksomheter som er avhengig av innleie ved midlertidige behov. En sannsynlig konsekvens er- i tråd med regjeringens ønske - at virksomhetene blir nødt til å øke grunnbemanningen med faste ansettelser.

Disse innstrammingene kommer i tillegg til endringen som trådte i kraft 1. juli 2022. Allerede da ble adgangen til midlertidig ansettelse på generelt grunnlag i inntil 12 måneder fjernet fra arbeidsmiljøloven ved oppheving av § 14-9 annet ledd bokstav f. 

Grensen mellom innleie og entreprise

Det er kun innleie som omfattes av arbeidsmiljølovens regler. Dette skiller seg fra entreprise, der en person stilles til disposisjon for oppdragsgiveren, mens entreprenør/oppdragstaker har resultatansvar, ledelse og kontroll. I enkelte tilfeller kan grensen mellom disse to være vanskelig å fastslå. Skillet vil ha særlig stor betydning når det gjøres endringer og innstramninger i innleiereglene.

Hvorvidt en oppdragsavtale mellom to virksomheter er å anse som innleie av arbeidstakere eller entreprise, beror i dag på en helhetsvurdering av momenter som ikke fremgår av loven. Departementet ønsker nå at disse vurderingsmomentene lovfestes for å unngå feilklassifiseringer. Etter endringen vil det bli lettere å vurdere om oppdraget faller inn under reglene for innleie eller entreprise. 

Etablering av godkjenningsordning for bemanningsforetak

For å sørge for at reglene etterleves og oppfylles etter sitt formål, vil departementet i forskrift fastsette nærmere regler om melding, rapportering, tilsyn, organisering, drift og godkjenning av utleievirksomheten.

Godkjenning vil blant annet forutsette at virksomhetene kan dokumentere at de oppfyller grunnleggende krav til arbeidsmiljø og oppfyller flere offentlige registerplikter.

Dersom dere har tilknytning til bemanningsforetak, enten som utleier eller innleier, anbefaler vi å innhente juridisk bistand blant annet for å;

  • Sikre at virksomheten har lovlig grunnlag for innleie av arbeidstakere
  • Sikre at bemanningsforetaket er lovlig
  • Sikre at det ikke oppstår solidaransvar for skatt, lønn og feriepenger for innlede arbeidstakere
  • Vurdere den avtalte tjenesten er entreprise eller innleie

Vi anbefaler virksomheter som rammes av innstramningene til å ta kontakt slik at man i større grad er forberedt på å imøtekomme kravene når regelverket trår i kraft i løpet av 2023. 

Ta kontakt med KPMGs ekspert:


Ingrid Sollid

Advokatfullmektig

Epost: ingrid.sollid@kpmg.no

Telefon: +4740450755