Ukens viktigste nyheter for bank- og finans

Uke 36

Uke 36

Hver uke samler KPMG relevante nyheter for bank- og finanssektoren i nyhetsbrevet Finansregulatorisk oppdatering. 

 

Meld deg på nyhetsbrevet for å få hele sakslisten tilsendt tirsdager kl 13.


Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Denne uken publiserte Finanstilsynet rundskriv 3/2022 som redegjør for Finanstilsynets vurdering av foretakenes samlede risikonivå og kapitalbehov (SREP). Rundskrivet erstatter forrige rundskriv, 12/2016.

Det nye rundskrivet er oppdatert som følge av EBAs retningslinjer (EBA/GL/2022/03) og endringer i kapitalkravsdirektivet om fastsettelse av pilar 2-krav. Det nye rundskrivet redegjør for hele SREP-prosessen, og gir informasjon knyttet til hvilken metodikk og vurderingskriterier som Finanstilsynet bruker i prosessen.

Rundskrivet inneholder oppdatert metodikk på flere områder for risikoanalyser som refererer til publiserte EBA guidelines som er kommet etter forrige SREP-rundskriv. Blant annet beskrives SREP-rammeverket og hvilke elementer som inngår i dette, samt prosess knyttet til gruppeinndeling (proporsjonalitet). Videre gir rundskrivet informasjon om hvordan Finanstilsynet løpende overvåker risikonivå og -utvikling i foretakene basert på indikatorer. Det redegjør også for hvilke elementer og vurderingskriterier Finanstilsynet bruker i sin vurdering av foretakets forretningsmodell, inkludert forretningsmessig og strategisk risiko, og foretakets interne virksomhetsstyring. Metodikk som anvendes for vurdering av de ulike risikoområdene er også beskrevet, og inneholder oppdatert metodikk på flere områder.

I et webinar i april 2022 redegjorde Finanstilsynet for deres forventinger knyttet til bærekraft i bransjen. I nytt rundskriv er det som forventet tatt inn at risikoer knyttet til bærekraft skal vurderes i alle risikovurderinger der det er relevant, og at foretak som er omfattet av rundskrivet skal ha tilstrekkelig retningslinjer og rutiner knyttet til bærekraft i sin virksomhetsstyring. Rundskrivet beskriver også Finanstilsynets forventninger til kapitalkravsmargin i finansforetakenes kapitalplan, slik at kapitalmål og kapitalnivå har god margin over minstekravet og bufferkravet i pilar 1 og det fastsatte pilar 2-kravet. Finanstilsynet vil gjennom sin vurdering angi en forventet margin til finansforetakene som vil bli meddelt samtidig med vedtak for pilar 2-krav.

Avslutningsvis gir rundskrivet også informasjon om tiltak og virkemidler som tilsynsmyndighetene kan ta i bruk, samt hvordan SREP-vurderinger foretas av grensekryssende konsern.

→ Les mer

Bruk av statistiske modeller som grunnlag for verdsettelse i kredittvurderinger og kredittbeslutninger

Finanstilsynet publiserte forrige uke brev om bruk av statistiske modeller i kredittvurderinger og -beslutninger. Brevet ble sendt til banker, kredittforetak og finansieringsforetak i juli, og presiserer tilsynets syn på hvorvidt bruk av slike eksterne modeller utgjør utkontraktering iht. krav i finansforetaksloven, forskrift om meldeplikt ved utkontraktering mv., og rundskriv 7/2021 Veiledning om utkontraktering.

Tilsynet skriver at de legger til grunn at avtaler om tilgang til eksterne estimater skal anses som utkontraktert IKT-virksomhet. Dermed er finanstilsynsloven og forskrift om meldeplikt om utkontraktert virksomhet gjeldende for disse tilfellene. Videre uttrykker tilsynet at slik IKT-virksomhet i mange tilfeller vil være viktig for virksomheten, og dermed meldepliktig.

I brevet understreker også tilsynet at selv om eksternt leverte statistiske modeller benyttes av foretak, er ikke «oppgaven med å verdivurdere pantesikkerheter som grunnlag for verdsettelse ved kredittvurderinger og kredittbeslutninger» utkontraktert. Tilsynet viser til slutt til rundskrivet Krav til verdsettelse av fast eiendom ved innvilgning og overvåking av lån (5/2021) for krav til bruk av statistiske modeller.

→ Les mer

Finansdepartementet med ny temaside om taksonomien

Finansdepartementet har denne uken publisert en ny temaside knyttet til taksonomien. I en nyhetssak denne uken opplyser departementet at det nye regelverket for bærekraftig finans forventes å tre i kraft rett før nyttår, og at temasiden har som formål å gi oversikt over regelverket.

Temasiden inneholder også svar på spørsmål som ofte blir stilt. Temasiden gir informasjon om problemstillinger knyttet til gjennomføring av taksonomiregelverket i norsk rett. En problemstilling har vært anvendelse av taksonomikriterier som henviser til EU-regelverk som ikke gjelder i Norge. Departementene har utarbeidet en oversikt over henvisninger til EU-regelverk, som gir rettledning til hvor EU-regelverket er gjennomført i norsk rett. Videre gir Finansdepartementet svar på spørsmål, blant annet knyttet til ikrafttredelse, hvilke foretak som er omfattet og endringer i taksonomien over tid.

→ Les merFå Finansregulatorisk oppdatering

Hver uke samler KPMG relevante nyheter for bank- og finanssektoren og sender deg en samlet oppdatering rett i innboksen.