Privat avtalefestet pensjon («AFP») er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Fellesordningen, som administrerer APF-ordningen i privat sektor, har nå endret hovedregelen om hvilke arbeidstakere som omfattes av ordningen ved arbeid utenlands.

I en verden av økende globalisering og internasjonalisering av arbeidskraften er endringene av stor betydning for pensjonen til norske arbeidstakere i utlandet. Regelendringen trådte i kraft 1. juli 2022. 

Fortsatt omfavnet

De nye vedtektene innebærer en endring mht. hvilke arbeidstakere som anses å være utsendt og ikke utsendt arbeidstaker. Selv om bedriften er tilsluttet AFP, må visse krav til arbeidsforholdet være oppfylt for at arbeidstakerne kan få AFP.

Hovedregelen i vedtektenes § 2-6 første ledd om hvilke arbeidstakere som omfattes av AFP-ordningen, skal nå gjelde uavhengig av om den ansatte utfører sitt arbeid i utlandet eller i Norge. Det sentrale er nå at ansettelsen er i et norsk selskap.

Ansatte som arbeider utenfor Norge er fortsatt omfattet av Fellesordningen dersom de

 • beholder ansettelsesforholdet hos et AFP-tilsluttet foretak,
 • arbeider for en del av foretaket hvor tariffavtalen er gjort gjeldende, og
 • er medlemmer av Folketrygdens pensjonsdel. 

Utenlandsk filial

Dette gjelder også om den ansatte er ansatt i tilsluttet foretak men hvor arbeidet utføres i en utenlandsk filial av foretaket, og dermed i det samme rettssubjektet. Etter 1. juli 2022 vil ikke reglene for utstasjonerte arbeidstakere lengre gjelde for disse ansatte.

Det er derfor ikke nødvendig å søke om utstasjonering, levere utstasjoneringslister eller betale særskilt premie for denne gruppen av arbeidstakere.

Eksempelvis kan de følgende arbeidsmønstrene nå være omfattet av hovedregelen:

 • Arbeid i rotasjon til utenlandsk arbeidssted
 • Arbeid på prosjekter i utlandet
 • Enkeltstående eller faste serviceoppdrag
 • Utleie til utenlandsk selskap i utlandet, i eller utenfor konsernet. 

Omfattes ikke

Arbeidstakere som tar ansettelse i utenlandske foretak, omfattes ikke av den nye hovedregelen.

Dersom disse skal være omfattet av Fellesordningen, må dette eventuelt skje gjennom utestasjoneringsreglene i vedtektenes § 2-6 ellevte ledd og § 3-2 syvende ledd.

Dette innebærer blant annet krav om at

 • arbeidstakeren har vært ansatt og reell arbeidstaker i et tilsluttet foretak i Norge i minst 12 måneder sammenhengende før utstasjoneringen, og
 • må være ansatt og reell arbeidstaker i et tilsluttet foretak i Norge i minst tre måneder i sammenheng etter at utstasjonering  ble avsluttet.
 • foretaket må søke og få godkjent utestasjoneringssøknad om den utestasjonerte skal omfattes av AFP-ordningen.
 • arbeidstaker er frivillig eller pliktig medlem i Folketrygdens pensjonsdel.

Vår anbefaling er at alle arbeidsgivere og arbeidstakere setter seg inn i endringene i vedtektene og sørger for at arbeidstakernes AFP-ordning sikres best mulig. 

Ta kontakt med KPMGs ekspert:


Ingrid Sollid

Advokatfullmektig

Epost: ingrid.sollid@kpmg.no

Telefon: +4740450755