Ukens viktigste nyheter for bank og finans

Uke 24

Uke 24

Hver uke samler KPMG relevante nyheter for bank- og finanssektoren i nyhetsbrevet Finansregulatorisk oppdatering. 

 

Meld deg på nyhetsbrevet for å få hele sakslisten tilsendt tirsdager kl 13.


Endringer i hvitvaskingsforskriften om høyrisikoland

Hvitvaskingsforskriften § 4-10 angir hvilke forsterkede kundetiltak som skal gjennomføres i tilfeller der kunden er etablert i et høyrisikoland. Ifølge Finanstilsynet skyldes bruken av ordet "etablert" en feil i høringsnotatet som ligger til grunn for bestemmelsen slik den lyder i dag, noe som fører til at forskriften ikke er i tråd med kravene etter hvitvaskingsdirektivet. Finanstilsynet har i den forbindelse utarbeidet et høringsnotat, som Finansdepartementet nå har sendt på høring. I høringsnotatet foreslås det å endre kravet til når det skal iverksettes forsterkede tiltak fra når «kunden er etablert» i et land på listen over høyrisikoland, til å referere til kundeforhold og transaksjoner «som involverer» stater på nevnte liste.

Rapporteringspliktige anbefales å gjennomgå sine retningslinjer og rutiner for gjennomføring av kundetiltak og geografisk risiko og sikre at disse reflekterer den kommende forskriftsendringen.

Høringsfristen er 4. juli 2022.

→ Les mer

EBAs retningslinjer om forbedring av bankers krisehåndterbarhet gjelder i Norge fra 1. januar 2024

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) publiserte i januar 2022 retningslinjer for banker og krisehåndteringsmyndigheter om forbedring av bankers krisehåndterbarhet. De endelige retningslinjene tar utgangspunkt i god praksis fra EUs krisehåndteringsmyndigheter og legger fram krav om å forbedre krisehåndtering på områdene kontinuitet, tilgang til infrastruktur i finansmarkedene, finansiering og likviditet i avviklingen, kausjon, omorganisering av virksomheten og kommunikasjon.

Finanstilsynet har nå bekreftet overfor EBA at retningslinjene vil bli fulgt i Norge fra 1. januar 2024. I den forbindelse skriver tilsynet at de forventer at «foretak som har fått vedtak om minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) følger disse fra samme dato». Tilsynet vil følge opp foretakenes arbeid med tilpasninger til retningslinjene.

→ Les mer

Retningslinjer fra EBA om roller og plikter for etterlevelsesansvarlig for AML/CFT

Den europeiske tilsynsmyndigheten for bank (EBA) publiserte denne uken retningslinjer som presiser hvilke plikter rollen som etterlevelsesansvarlig for AML/CFT (antihvitvasking og -terrorfinansiering) har. Formålet med retningslinjene er å sikre lik tolkning og implementering av tiltak for styring av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering i EU og EØS.

Foretakene skal i følge retningslinjene utpeke en person i ledelsen som er ansvarlig for implementering av tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Oppgavene til vedkommende skal spesifiseres. Retningslinjene presiserer også arbeidsoppgavene til personen i lys av proporsjonalitetsprinsippet, eller hvis foretaket er del av et konsern. Retningslinjene setter ut tydelige krav til oppfølgingspunkter og arbeidsoppgaver for både til ledelsen og den etterlevelsesansvarlige.

Retningslinjene vil gjelde i EU fra 1. desember 2022.

→ Les mer

Baselkomiteen har publisert veileder med prinsipper for klimarelatert finansiell risiko

Baselkomiteen publiserte 15. juni en veileder med prinsipper for håndtering av klimarelatert finansiell risiko. Prinsippene gjelder for banker og tilsynsmyndigheter, og er utarbeidet i etterkant av en høringsrunde november 2021.

Komiteen har lagt frem totalt 18 prinsipper. Tolv av disse gjelder bankenes styring av klimarelatert finansiell risiko, og resterende prinsipper gjelder tilsynsmyndigheter. Prinsippene for bankene kan deles inn i følgende temaer:

1. Virksomhetsstyring
2. Rammeverk for internkontroll
3. Kapital- og likviditetsbehov
4. Risikostyringsprosess
5. Styring, overvåking og rapportering
6. Omfattende styring av kredittrisiko
7. Omfattende styring av markeds- og likviditetsrisiko, operasjonell risiko og andre risikoer
8. Scenarioanalyse

For tilsynsmyndighetene deles prinsippene inn i to temaer:

1. Finansregulatorisk og tilsynskrav for banker
2. Ansvar, myndighet og funksjonen til tilsynsmyndigheter

Komiteen skriver at den nå vurderer i hvilken grad klimarelatert finansiell risiko kan håndteres innenfor Basel-rammeverket, og hvor rammeverket eventuelt ikke er dekkende. Avslutningsvis kommuniserer komiteen at prinsippene er ment å anvendes med hensyn til finansforetaks størrelse, kompleksitet og risikoprofil.

→ Les mer

Nye høringer og uttalelser fra EIOPA – «open insurance», verdipapirisering og unntak som følge av systemiske hendelser

Denne uken har EIOPA publisert flere uttalelser og høringsnotater. Publikasjonene gjelder «open insurance», verdipapirisering, ICS og unntak som følge av systemiske hendelser.

Open insurance
I januar 2021 publiserte EIOPA et diskusjonsnotat knyttet til «open insurance». Publikasjonen denne uken summerer opp tilbakemeldinger som ble mottatt på diskusjonsnotatet. Interessentene som svarte på henvendelsen trakk blant annet fram at «open insurance» ville forbedret risikovurderinger, forebyggende tiltak og identifisering av svindel. De fleste var enige med EIOPA om at effektivitet og gjennomsiktighet ville blitt bedre, samtidig som man kunne tilbudt mer skreddersydde produkter til en lavere pris fordi man forstod risikoen bedre. Risikoer som ble trukket fram var sikkerhet og misbruk av data, diskriminering og samtykke. EIOPA konkluderer med at de vil fortsette med å overvåke regelverksutviklingen, og spesielt vil initiativ som European Single Access Point (ESAP), Data Act og EUs Digital Finance Strategy være aktuelt å følge med på.

Verdipapirisering 
EIOPA har også publisert et høringsnotat om gjennomgang av kapitalkravsregelverket for investering i verdipapiriserte papirer. Regelverket ble endret i 2018 og 2019, og denne gjennomgangen gjennomføres etter forespørsel fra EU-kommisjonen. I sitt forarbeid påpeker EIOPA at et mindre antall av forsikringsforetak som bruker standardmetoden har investert i verdipapiriserte papirer. Høringen vil likevel undersøke hvorvidt de gjeldende reglene er velfungerende.

Unntak som følge av systemiske hendelser
Avslutningsvis har EIOPA også publisert et utkast til uttalelse om unntak i forsikringsprodukter som stammer fra systemiske hendelser . Formålet med uttalelsen er å sikre samsvar i tilsynspraksisen på området for unntak i forsikringsproduktene (for eksempel cyberdekninger), måte som sørger for at forbrukerne blir ivaretatt. EIOPA anbefaler at de nasjonale tilsynsmyndighetene vurderer de følgende punktene:

• Foretakene vurderer hvorvidt unntakene er tydelige og at kontraktene er forståelig for forsikringstakere
• Hvis risiko stammer fra systemiske hendelser eller uklarhet om en helse eller dekket eller ikke, forventes foretakene å vurdere vilkår og omfang av dekningene ved hjelp av å vurdere behov, mål og karakteristikker i målmarkedet som er fastsatt
• Når nye produkter utvikles må behov, mål og karakteristikker ved målmarkedet vurderes mot unntak i kontraktene

→ Les mer om unntak som følge av systemiske hendelser

→ Les mer om "verdipapirisering"

→ Les mer om "Open Insurance"Få Finansregulatorisk oppdatering

Hver uke samler KPMG relevante nyheter for bank- og finanssektoren og sender deg en samlet oppdatering rett i innboksen.