I desember 2021 ble det innført nye nasjonale smitteverntiltak i møte med koronapandemien. En rekke foretak ble hardt rammet. Derfor ble det etablert en tidsavgrenset, kortvarig lønnsstøtteordning. Ordningen skal bidra til at foretak unngår å permittere eller si opp ansatte på grunn av omsetningsfall som følge av de nasjonale tiltakene.

Lønnsstøtte for foretak som beholder ansatte i arbeid

Stortinget har vedtatt en ny og midlertidig lønnsstøtteordning for å bidra til at foretak kan beholde ansatte i arbeid. Loven innebærer at foretak kan søke om støtte til dekning av lønnskostnader for (overtallige) ansatte som beholdes i arbeid. Ordningen gjelder for månedene desember 2021, januar 2022 og februar 2022.

De viktigste kravene til foretaket er som følger:

-           Foretaket må ha hatt et omsetningsfall på minimum 20 % i den måneden foretaket ønsker å søke om støtte for, sammenlignet med tilsvarende måned to år tidligere eller sammenlignet med gjennomsnittlig omsetning for oktober og november 2021.

-           Foretaket må sannsynliggjøre at omsetningsfallet for en vesentlig del skyldes de nasjonale begrensningene.

-           Foretaket kan ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte f.o.m. 1. desember 2021 til og med utgangen av perioden det søkes støtte for. Det gis likevel støtte for foretak som hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021 tilbake i arbeid senest innen 23. desember 2021.

I tillegg gjelder det en rekke seriøsitetsvilkår for foretaket.

Ordningen gjelder for fast ansatte i heltids- eller deltidsstillinger eller midlertidig ansatte på tidsavgrensede kontrakter med avtalt omfang på arbeidet. Ordningen gjelder også for lærlinger. Arbeidsforholdet må ha startdato senest 30. november 2021 for støtte i desember og senest 31. desember for støtte i januar og februar 2022. Foretaket må videre sørge for at den ansatte utfører arbeidsoppgaver som har betydning for driften av foretaket eller gjennomfører tiltak som gjør den ansatte bedre skikket til å utføre arbeidsoppgaver som er relevante for foretaket.

Maksimal støtte per støttemåned er begrenset oppad til NOK 40 000 per ansatt og NOK 15 000 per lærling ved 100 % omsetningsfall. Støttebeløpet justeres basert på omfanget av omsetningsfallet og den ansattes stillingsprosent. I tillegg er maksimal støtte begrenset til
80 % av den ansattes bruttolønn i støttemåneden tillagt arbeidsgiveravgift.

Samlet støtte til foretaket er begrenset oppad til MNOK 47 per støttemåned for desember 2021 og januar 2022, og MNOK 40 for februar 2022. I tillegg kan ikke støtten overstige omsetningsfallet i kroner.

 

Søknad om støtte må senest sendes inn den 10. mai 2022.