Ukens viktigste nyheter for bank- og finans

Uke 12

Uke 12

Hver uke samler KPMG relevante nyheter for bank- og finanssektoren i nyhetsbrevet Finansregulatorisk oppdatering. 

 

Meld deg på nyhetsbrevet for å få hele sakslisten tilsendt tirsdager kl 13.


Motsyklisk kapitalbuffer for banker økes til 2,5 prosent

Norges Bank har besluttet å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer for banker til 2,5 % med virkning fra 31. mars 2023. Økningen er blant annet begrunnet med at bankene er godt rustet til å oppfylle krav om økt motsyklisk kapitalbuffer og samtidig opprettholde kredittilbudet. Aktiviteten i norsk økonomi har fortsatt å øke etter covid-19-pandemien, og selv om krigen i Ukraina skaper noe usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen er det ifølge Norges Bank grunn til å tro at oppgangen i norsk økonomi vil fortsette.

→ Les mer 

Evaluering av utlånsforskriften

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å vurdere behovet for endringer i utlånsforskriften innen 3. oktober 2022. Dagens forskrift gjelder ut 2024. Finanstilsynets råd til Finansdepartementet skal inneholde en vurdering av foretakenes utlånspraksis og utviklingen i boligprisene og husholdningenes gjeld, og hvordan forskriften har påvirket utviklingen. Finansdepartementet har også bedt Finanstilsynet om en ny vurdering av om, og eventuelt hvordan, utlånsforskriften bør utvides til å gjelde flere typer lån.

→ Les mer

Uttalelse fra europeiske tilsynsmyndigheter om anvendelsen av SFDR

De tre europeiske tilsynsmyndighetene EBA, EIOPA og ESMA har oppdatert sin felles uttalelse om anvendelsen av offentliggjøringsforordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR). Oppdateringen inkluderer en ny tidslinje, forventninger til kvantifisering av produktinformasjon etter artikkel 5 og 6 i taksonomiforordningen og foretakenes bruk av estimater.

SFDR trådte i kraft i EU 10. mars 2021. På noen områder åpner SFDR for at EU-kommisjonen kan fastsette utfyllende regelverk. Per i dag foreligger det utkast til slikt utfyllende regelverk – i form av Regulatory Technical Standards (RTS). Anvendelsen av denne er imidlertid utsatt til 1. januar 2023 for å gi aktørene tid til å innhente den nødvendige informasjonen. Samtidig har de bestemmelsene som regelverket er ment å utfylle allerede trådt i kraft, og foretakene må uansett etterleve disse. De europeiske tilsynsmyndighetene uttaler derfor at foretakene i perioden frem til 1. januar 2023 kan benytte seg av utkastet til RTS som foreligger, men at det likevel tas forbehold om at endelig RTS kan avvike fra utkastet.

Bestemmelsene som skal utfylles av RTSen er artikkel 2a, 4 og 8-11 i SFDR samt artikkel 5 og 6 i taksonomiforordningen.

SFDR og taksonomiforordningen er enda ikke gjennomført i norsk rett. Ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren, som gjennomfører de to regelverkene, ble vedtatt av Stortinget før jul, men har enda ikke trådt i kraft.

→ Les mer 

Anbefalinger fra EIOPA etter stresstesten i 2021

Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) har publisert en anbefaling til nasjonale tilsynsmyndigheter og forsikringsforetak om erfaringer med EIOPAs årlige stresstest. Etter å ha vurdert resultatene fra stresstesten i 2021 har EIOPA nå definert en rekke handlingspunkter som vil føre til en mer robust europeisk forsikringssektor. Anbefalingene faller inn under tre kategorier;

1) Anbefalinger knyttet til identifiserte svakheter
2) Anbefalinger knyttet til tilgjengeligheten av tiltak for å håndtere ugunstige forhold
3) Anbefalinger knyttet til de enkelte foretak

Når det gjelder svakheter som ble identifisert under stresstesten, understreker EIOPA behovet for å redusere foretakenes avhengighet av overgangstiltak. For å håndtere andre svakheter, bør nasjonale tilsynsmyndigheter vurdere om risikofaktorene som forårsaket et betydelig fall i (re)forsikringsforetakenes solvenskapitalkravet (SCR) er tilstrekkelig håndtert. Tilsynsmyndighetene bør også verifisere at foretakene setter av tilstrekkelige ressurser til å vurdere risiko som ikke er dekket i rammeverket for Solvens II-rapportering.

→ Les merFå Finansregulatorisk oppdatering

Hver uke samler KPMG relevante nyheter for bank- og finanssektoren og sender deg en samlet oppdatering rett i innboksen.