Det har frem til nå vært utbredt praksis at arbeidsgivere har inntatt en bestemmelse i arbeidsavtalen om generell adgang til å gjøre lønnstrekk ved feilutbetalinger. Bakgrunnen for slike generelle klausuler er at arbeidsmiljøloven åpner for at det kan gjennomføres lønnstrekk dersom det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale. Høyesterett har i dom av 17. desember 2021 avklart rekkevidden av denne bestemmelsen.   

Saken gjaldt arbeidsgivers adgang til å forhåndsavtale trekk i lønn. Arbeidsgiver hadde i en periode på seks måneder utbetalt uriktig diettgodtgjørelse grunnet endring av diettsatser i juni 2018. I desember 2018 varslet arbeidsgiver de ansatte om at selskapet ville korrigere de uriktige utbetalingene. I arbeidstakerens arbeidsavtale var det inntatt en generell klausul om trekkadgang med følgende innhold: «Er det ved lønningsdag foretatt feil utlønning, kan arbeidsgiver foreta den nødvendige justeringen ved neste eller påfølgende lønningsdager». Høyesterett vurderte det som sentralt at det fra virksomhetens side ikke ble sendt tilstrekkelig informasjon om feilutbetalingen i forkant. Da lønnstrekket skulle gjennomføres i etterkant, motsatte arbeidstakeren seg dette da det ikke forelå en konkret avtale. 
 

Spørsmålet er om arbeidsgivere kan inngå en generell forhåndsavtale om lønnstrekk ved feilutbetalinger, eller om slik avtale først kan inngås etter at det er gjort feil og man er kjent med beløpet som skal trekkes.
 

Høyesterett kom til at arbeidsgivers trekk i lønn for dette tilfellet var ulovlig og slår fast at en generell klausul i arbeidsavtalen om at arbeidsgiver kan foreta trekk i lønn ved feilutbetaling normalt ikke vil være tilstrekkelig. Dersom arbeidsgiver ønsker å foreta lønnstrekk ved feilutbetaling, må avtalen lønnstrekket bygger på i tilstrekkelig grad konkretisere det aktuelle lønnstrekket. Dette begrunnes med at lønnsutbetalingen skal være forutsigbar for arbeidstaker. I praksis innebærer det at avtalen enten må være inngått i forbindelse med feilutbetalingen eller etterpå.
 

Det kan imidlertid tenkes tilfeller der en forhåndsavtale er tilstrekkelig så lenge hensynet til forutsigbarhet er ivaretatt, eksempelvis ved dekning av faste utgifter slik som forsikring, telefon o.l.
 

Dersom man som arbeidsgiver oppdager at det er foretatt feilutbetalinger, er det viktig at man så snart som mulig informerer arbeidstaker om forholdet. I tillegg må det bes om samtykke for at feilutbetalingen kan korrigeres gjennom lønnstrekk.
 

 Videre medfører denne dommen at en rekke arbeidsavtaler bør endres slik at de er i samsvar med arbeidsmiljøloven og gjeldende praksis.