Ukens viktigste nyheter for bank- og finans

Uke 5

Uke 5

Hver uke samler KPMG relevante nyheter for bank- og finanssektoren i nyhetsbrevet Finansregulatorisk oppdatering. 

 

Meld deg på nyhetsbrevet for å få hele sakslisten tilsendt tirsdager kl 13.


Ny utfyllende forordning til EUs taksonomi

Europakommisjonen publiserte denne uken en utfyllende forordning til EUs taksonomi. Den utfyllende forordningen omhandler aktiviteter knyttet til kjernekraft og gass. Forordningen inkluderer med dette flere økonomiske aktiviteter fra energisektoren i taksonomien, og introduserer spesifikke offentliggjøringskrav knyttet til aktiviteter innen gass og kjernekraft.

Den utfyllende forordningen gjelder aktiviteter etter artikkel 10 (2) (aktiviteter som bidrar til overgang). I de utfyllende reglene presiseres klare og tydelige vilkår som kan gjøre at enkelte aktiviteter knyttet til kjernekraft og gass kan bli ansett som overgangsaktiviteter. Disse kommer i tillegg til aktivitetene som allerede er beskrevet i den første utfyllende forordningen om begrensninger og tilpasninger til klimaendringene. For både kjernekraft og gass er vilkårene at aktivitetene bidrar til overgang til klimanøytralitet. For kjernekraft betyr dette at aktivitetene oppfyller både sikkerhetskravene for kjernekraft og for miljømessige forhold. Aktivitetene knyttet til gass må bidra til overgang fra kull til fornybar energiproduksjon. Dette er aktiviteter som typisk ikke kan bli erstattet av andre teknologiske eller økonomisk gunstige lavkarbonalternativer på nåværende tidspunkt, men som bidrar til begrensninger av klimaendringene og kan spille en stor rolle i overgangen til et lavutslippssamfunn. For begge gjelder flere spesifikke utfyllende krav som er beskrevet nærmere i den utfyllende forordningen.

For å sikre tilstrekkelig grad av transparens har EU-kommisjonen endret forordningen om offentliggjøring etter artikkel 8 for å sikre at investorer kan identifisere hvilke investeringsmuligheter som inkluderer aktiviteter innen gass eller kjernekraft. Det er blant annet blitt gjort målrettede endringer i de tekniske screeningkriteriene, samt etablert krav om offentliggjøring og verifikasjon. Endringen vil introdusere krav for store børsnoterte foretak (ikke-finansielle og finansielle) om å offentliggjøre andel av deres aktiviteter knyttet til naturgass og kjernekraft.

Det tas sikte på at de utfyllende reglene vil tre i kraft 1. januar 2023.

 

→ Les mer om forordningen her

→ Les Q&A fra EU-kommisjonen om forordningen her

 

EBA har opprettet ny AML-database ("EuReCA")

Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) har publisert utkast til en forordning som oppretter en database for antihvitvasking og -terrorfinansiering (EuReCA). Databasen vil inneholde informasjon om vesentlige svakheter som nasjonale tilsynsmyndigheter har identifisert hos finansinstitusjoner i EU, for eksempel mangler i retningslinjer og rutiner, manglende transaksjonsovervåking og manglende rutiner for høyrisikokunder. EBA uttaler også at databasen vil inneholde funn fra internrevisjonsrapporter som er blitt identifisert av tilsynsmyndigheter ved et tilsyn. Dette gjelder særlig der styret er informert om funnene, men har besluttet å ikke sette inn tiltak. Forordningen må vedtas av EU-kommisjonen før den trer i kraft og databasen kan lanseres.

→ Les merFå Finansregulatorisk oppdatering

Hver uke samler KPMG relevante nyheter for bank- og finanssektoren og sender deg en samlet oppdatering rett i innboksen.

Interne modeller (IRB) for kapitalkravsberegning – nye kommisjonsforordninger tatt inn i CRR/CRD IV-forskriften

Denne uken publiserte Finanstilsynet informasjon om endringer i CRR/CRV IV-forskriften som trådte i kraft 11. januar. Endringene stammer fra to kommisjonsforordninger om tilordning av risikovekter for spesialiserte utlån («slotting») og identifisering av nedgangstider. De to kommisjonsforordningene er integrert i § 2 annet ledd nr. 64 og 65 i forskriften.

De to endringene gjelder enkelte typer spesialiserte utlån («slotting»), samt identifisering av økonomiske nedgangstider som er sentralt i IRB-bankenes estimering av tapsgrad og eksponering ved mislighold (LGD og EAD). Kravene fra standarden reflektert i rundskriv 3/2021 fra Finanstilsynet.

 

→ Les mer

ESMA publiserer tilsynsorientering om tilknyttede agenter under MiFID II

ESMA har publisert en tilsynsorientering om bruk av tilknyttede agenter under MiFID II der de fastsetter forventninger til foretak som benytter tilknyttede agenter. ESMA uttaler blant annet at foretakene må ha en klar forventning om hvordan den tilknyttede agenten vil bidra til foretakets strategi og hva slags kunder agenten skal håndtere. Foretakene må gjøre en tilstrekkelig vurdering ved utpeking av tilknyttede agenter og ha på plass ordninger for å følge opp agentene.

Nye retningslinjer om rett til innsyn på høring

Det europeiske personvernrådet (EDPB) har vedtatt nye retningslinjer om rett til innsyn etter personvernregelverket. Retningslinjene har fokus på hvordan foretakene kan legge til rette for at rettigheten til innsyn ivaretas på en tilfredsstillende måte. Retningslinjenes formål er å tydeliggjøre aspekter ved innsynsretten og gi mer praktisk veiledning på hvordan foretak skal implementere dette i ulike sammenhenger. 

 
Innsynsretten gir rett til å spørre et foretak om hvordan opplysningene om deg behandles og du kan få innsyn i hvilke opplysninger de har lagret. Foretakene har på sin side plikt om å behandle personopplysninger på en åpen måte og det stilles krav til hvordan de kommuniserer med enkeltpersoner. Retningslinjene gir blant annet avklaringer om omfanget av innsynsretten, informasjon som den behandlingsansvarlige må gi den registrere, formater på innsynsforespørsler, metoder og fremgangsmåter for å gi tilgang og hva som anses som overdrevne eller åpenbart grunnløse forespørsler.