Den 1. januar i år trådte det i kraft nye regler innenfor ordningen om obligatorisk tjenestepensjon. Frem til nå har man som arbeidstaker ikke hatt krav på medlemskap i arbeidsgivers pensjonsordning før man fylte 20 år og var ansatt i minimum 20 prosent stilling. I tillegg har man som hovedregel kun fått pensjonsopptjening for lønn over 1G, altså kr 106 399.


De nye reglene innebærer følgende endringer:

  •  Arbeidsgiver må spare minst 2 % av arbeidstakers inntekt allerede fra første krone
  • Minstekravet på 20 % stilling for rett på medlemskap i pensjonsordningen oppheves
  • Aldersgrensen for medlemskap i pensjonsordningen settes ned fra 20 år til 13 år
  • Ansatte får rett på medlemskap i pensjonsordningen når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen, som hovedregel kr 1000
  • Unntaksreglene for sesongarbeidere oppheves

 

Dette innebærer at vilkår for medlemskap i arbeidsgivers pensjonsordning i større grad vil være "synkronisert" med folketrygdens regler. I praksis vil dette innebære at man nå får beregnet pensjon også for lønn under kr 106 399, at man kan få pensjon fra sommerjobben og fra jobben som ekstravakt med en 15 % stilling.

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler i forskrift som innebærer at arbeidsgivere som har obligatorisk tjenestepensjonsordning må ha tilpasset sine pensjonsordninger til senest 30. juni 2022.  Det er ikke krav om at endringene i pensjonsgrunnlaget eller endrede medlemsvilkår skal få virkning mellom 1. januar 2022 og tidspunktet for endring av den enkelte pensjonsordning.