Etter to år med pandemi, fortsetter vi å se hvor viktig tillit og åpenhet er – ikke bare for velfungerende kapitalmarkeder, men også for kunderelasjoner, merkevareomdømme og ansattes helse og velvære. For aksjonærer – og i økende grad fra det bredere interessentperspektiv – er mye av denne tilliten og åpenheten forankret i kvaliteten på selskapets finansielle rapportering og historien de forteller. I denne forbindelse har revisjonsutvalgets tilsynsrolle kanskje aldri vært viktigere eller mer utfordrende.

Krisene i 2020–21 og den disrupsjonen de har utløst – alt fra akselererende teknologitransformasjoner til å oppheve «regler» som arbeidslivet har hatt i årtier, endringer i forretningsmodellene og nedgang i økonomien – har lagt til betydelig press og stress på de finansielle rapporteringsprosesser og risiko og kontrollmiljø. Dette presset vil fortsette gjennom øke krav til mer og bedre klima- og miljø-, sosial- og governancerapportering (ESG), økt cybersikkerhetsrisiko og løsepengevirus, et skatte- og reguleringslandskap i rask endring og andre faktorer som påvirker det globale risikobilde – inkludert retningen av COVID-19.

 

Med utgangspunkt i våre undersøkelser, erfaring og arbeid med revisjonsutvalg og bedriftsledere, har vi fremhevet åtte saker som revisjonsutvalget må huske på når de setter sin 2022-agenda:

  • Hold fokus på finansiell rapportering og relaterte internkontrollrisikoer – dette er lovpålagt og jobb nummer én.
  • Overvåke norske og internasjonale regelverksendringer knyttet klima og andre ESG-dimmensjoner og tydeliggjør revisjonsutvalgets tilsynsansvar og gi det et praktisk innhold i din virksomhet.
  • Hold deg oppdatert på norske og internasjonale endringer i skatteregler og -risiko og erkjenne at skatt har blitt et viktig element i ESG.
  • Bidra til å skjerpe selskapets fokus på etikk og etterlevelse av lover og regler.
  • Styrke revisjonskvaliteten og sett klare forventninger til eksternrevisor.
  • Forstå hvordan teknologi påvirker finansorganisasjonens talentutvikling, effektivitet og bidratt til verdiskapning.
  • Bidra til å sikre at internrevisjonen er fokusert på selskapets kritiske risikoer.
  • Få mest mulig ut av revisjonsutvalgets tid sammen.

Du kan leses mer om dette i vår internasjonal publikasjon:

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2021/11/kpmg-on-the-2022-audit-committee-agenda.pdf

Du finner mer aktuelt internasjonalt stoff her:

Board Leadership Centre - KPMG United Kingdom (home.kpmg)