Skattedirektoratet forutsetter nå at bokføringspliktige som ble forsinket med implementeringen av SAF-T regnskap grunnet utbruddet av COVID-19 i mars, har fått nødvendig funksjonalitet på plass og kan levere SAF-T filer på forespørsel fra skattemyndighetene. 

Januar 2020 – Opprinnelig krav

Fra 1. januar 2020, skal alle bokføringspliktige virksomheter være i stand til å kunne eksportere sine bokførte opplysninger på standard dataformat (SAF-T regnskap) via Altinn på forespørsel fra skattemyndighetene ved ettersyn eller kontroll, jf. bokføringsforskriften § 7-8. 

Mars 2020 – Prinsipputtalelse

I prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet av 20. mars 2020 besluttet Skattedirektoratet at det midlertidig ikke var nødvendig å søke om dispensasjon for levering av SAF-T fil dersom man ble forsinket grunnet koronapandemien. Det ble forutsatt at arbeidet med SAF-T regnskapsfiler ble ferdigstilt så snart det var praktisk mulig.

November 2020 – Prinsipputtalelse

Skattedirektoratet har publisert en ny prinsipputtalelse der det er uttales at;

"Skattedirektoratet er av den oppfatning at hensynene bak et generelt "koronaunntak" for dispensasjonssøknader ikke lenger er til stede. Direktoratet forutsetter derfor at de som ble forsinket grunnet utbruddet av korona i mars, nå har fått nødvendig funksjonalitet på plass."

Hva betyr det?

Dersom skattyter ikke er i stand til å levere SAF-T regnskap ved forespørsel må en ha innvilget dispensasjon for utsatt innsendelse. Selskaper som ikke har en innvilget dispensasjon vil måtte levere SAF-T regnskapsfiler etter påkrav fra Skatteetaten innen de angitte frister.

Bokføringsforskriftens §7-8 tredje ledd åpner opp for at Skattedirektoratet i særlige tilfeller kan gi unntak fra kravet til å kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form, herunder gi utsettelse med å oppfylle kravet. Skattedirektoratet uttaler at det er fremmet søknader om utsettelse i 2020, men at ingen skattytere har fått innvilget slik utsettelse utover 31. desember 2020.

Etter SAF-T regelverket forventes det at skattyter er i stand til å sende inn SAF-T regnskapsfiler ved bokettersyn og kontroller. 

Avansert dataanalyse i bistand fra KPMG

KPMG bistår all type selskap med SAF-T implementering, fra større multinasjonale konsern til mindre norske selskap.

Gjennom vår SAF-T as a service og KPMG Tax Engine kan vi bistå med hele verdikjeden ved implementeringen. Vi vil bistå med uttrekk av data, mapping og transformasjon av data, kvalitetssikring av regnskaps- og merverdiavgiftskoder mv. for å kunne klargjøre all data i SAF-T filen. Vi vil også bistå med testing og innsendelse til skattemyndighetene.

Ved hjelp av avansert dataanalyse og logikk har vi har utviklet en rekke analyser og kontrollerspørringer basert på vår erfaring fra Norge og utlandet, særlig knyttet til mulige risiki innenfor internprising, regnskap, merverdiavgift, skatt og bokføring. Vi har et kartotek av kontroll og analyseverktøy som kontinuerlig utvikles basert på vår erfaring om fokus- og kontrollområder fra skattemyndighetene, nasjonalt og internasjonalt.

Ta kontakt dersom ditt selskap skulle ha behov for bistand i SAF-T!