Havbruksskatteutvalget foreslår å innføre grunnrentebeskatning i kombinasjon med produksjonsavgift for havbruksnæringen

Havbruksskatteutvalget foreslår grunnrentebeskatning

Havbruksskatteutvalget foreslår å innføre 40 % grunnrenteskatt, i tillegg til 22 % ordinær selskapsskatt. Dette gir samlet 62 % skatt for havbruksnæringen. Utvalget foreslår også å innføre en produksjonsavgift som kommer til fradrag i utliknet selskapsskatt. Videre foreslår utvalget å avvikle eiendomsskatten, samt markeds- og forskningsavgiften.

1000

Kontaktpersoner

Havbruksskatteutvalget ble nedsatt for å vurdere skattleggingen av havbruksnæringen, samt eventuelt innføring av en ekstra beskatning (grunnrente og/eller produksjonsavgift).

Regjeringen sender i dag utredningen på høring med 3 måneders høringsfrist.

Grunnrenteskatt

Grunnrenteskatt er i utgangspunktet en særskilt beskatning av ekstraordinær avkastning som oppstår ved utnyttelse av begrensede naturressurser. I dag er det kun vannkraft- og petroleumsindustrien som betaler grunnrenteskatt.

Utvalget er delt i synet på om det bør innføres en ekstraskatt (grunnrenteskatt) på havbruk, og hvilken modell som i så fall skal benyttes for å hente inn ekstraskatt også på eksisterende oppdrettsvirksomhet.

Havbruksskatteutvalgets flertall foreslår at det innføres en grunnrenteskatt etter mal av grunnrenteskatten for vannkraftverk. Dette innebærer blant annet at skattyter får fradrag for såkalt friinntekt for å skjerme normalavkastning fra grunnrentebeskatning.

Det foreslås en grunnrenteskattesats på 40 %, noe som anslås å gi årlige inntekter (proveny) på ca. 7 milliarder kroner. Samlet skattesats for havbruksnæringen vil, etter havbruksskatteutvalget forslag, utgjøre 62 %. Til sammenlikning er samlet skattesats i vannkraftnæringen 59 % i 2019.

Beregning av grunnrenteinntekt skal omfatte inntekter og kostnader som relaterer seg til kommersiell matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret i sjø, både kystnært og offshore. Landbasert oppdrett er ikke omfattet av forslaget. 

På inntektssiden foreslås det å legge normpriser (f.eks. Nasdaq) til grunn for laks, og faktiske salgspriser for ørret og regnbueørret. Normpriser er foretrukket da det bl.a. reduserer handlingsrommet for skattemessige tilpasninger.

Faktiske driftskostnader knyttet til den grunnrenteskattepliktige havbruksvirksomheten vil være fradragsberettiget. Finanskostnader vil ikke være fradragsberettigede.

Utvalget foreslår at alle fremtidige tildelinger av oppdrettstillatelser gjennomføres ved auksjon. Ved beregning av den fradragsberettigede friinntekten vil verdien av tildelte tillatelser etter forslaget ikke inngå i friinntektsgrunnlaget. Det er likevel foreslått unntak for auksjonene i 2018, slik at vederlag betalt ved disse auksjonene vil inngå i friinntektsgrunnlaget.

Friinntektsrenten foreslås, på samme måte som for vannkraft, satt til en risikofri rente.

Produksjonsavgift

Flertallet i utvalget foreslår også å innføre en produksjonsavgift som skal tilfalle vertskommunene. Avgiften vil være basert på lokalitetsbiomasse, og fordeles mellom vertskommunene, basert på fordelingsnøklene som i dag benyttes for havbruksfondet.

Produksjonsavgiften kan trekkes fra i utliknet selskapsskatt, eventuelt fremføres med rente tilsvarende ubenyttet naturressursskatt for vannkraftprodusenter. Det er ikke foreslått at produksjonsavgiften skal kunne trekkes fra i utliknet grunnrenteskatt.

Etter kraftskatteutvalgets rapport som ble fremlagt 30. september 2019 knyttet det seg stor usikkerhet rundt mulige fordelingsvirkninger mellom stat og kommune ved et eventuelt forslag om grunnrentebeskatning av havbruksnæringen.

I havbruksskatteutvalgets pressemelding av 4. november 2019 gis det følgende oppsummering om dette spørsmålet:

«Flertallets forslag sørger for stabile og forutsigbare inntekter til kommunene, bidrar til å opprettholde en nær kobling mellom vertskommuner og havbruksnæringen og gir kommunene insentiver til å tilrettelegge for næringen»

Eiendomsskatt, samt markeds- og produksjonsavgift

Ved innføring av grunnrenteskatt i kombinasjon med produksjonsavgift, foreslår utvalgets flertall å avvikle dagens eiendomsskatt på oppdrettsanlegg i sjø (produksjonsutstyr og -installasjoner). I tillegg foreslås markeds- og forskningsavgiften fjernet.

Utvalgets mindretall

Utvalgets mindretall er uenige i at det bør innføres både grunnrenteskatt og produksjonsavgift, og anfører at dagens system med auksjoner bør videreføres. Mindretallet er også skeptiske til en mulig avvikling av eiendomsskatten.

KPMGs kommentarer

KPMG har utarbeidet en rapport som sammenlikner beskatningen av havbruksnæringen i en rekke land.

Rapporten viser at grunnrentebeskatning av havbruksnæringen vil være en særnorsk ordning.

Utvalget har kommentert at internasjonal konkurranse gjør grunnrenteskatt på stedbundne ressurser særlig effektiv, i motsetning til skatter som gir mindre effektiv ressursbruk.

Havbruksnæringen er en internasjonal næring, hvor nye produksjonsformer i form av offshore havbruk og landbasert oppdrett utfordrer konvensjonell havbruk i sjø. Ensidig innføring av grunnrentebeskatning i Norge vil derfor, etter vår vurdering, svekke norsk havbruksnærings konkurransemuligheter i et internasjonalt perspektiv.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.