Slik bidrar verdens fremste HR-organisasjoner til verdiskapning og omstilling i den nye normalen.

Pandemien har endret måten vi jobber på. I kjølvannet av Covid-19 må virksomheter over hele verden håndtere det World Economic Forum kaller «dobbel disrupsjon». I tillegg til digitalisering og automatisering er hybrid arbeidshverdag og distansearbeid en del av den nye normalen. Kravene til nye ferdigheter, tilpasset kompetanse og nye måter å samhandle på gjør at HR-avdelinger må tenke nytt. De må finne ut om kompetansen allerede finnes i organisasjonen, hvordan de tilegner seg nye ferdigheter, og tenke nytt om hvor kunnskapen faktisk finnes.

De ansattes forventninger til arbeidsgiver er også i endring. De ønsker et tydelig formål, åpenhet, en troverdig bærekraftagenda, og at bedriften tar hensyn til ansattes velferd og psykiske helse. Med disse endringene som bakteppe har KPMG dybdeintervjuet 18 HR-ledere fra hele verden — ledere i det vi mener er foregangsbedrifter. Vi har forsøkt å forstå hvordan disse organisasjonene har navigert seg gjennom et krevende landskap, og hvordan de nå tilpasser arbeidsstyrken for fremtiden.
Foregangsbedriftene utgjør rundt 10 % av HR-organisasjoner globalt. De fokuserer spesielt på: 

  • ansattopplevelsen
  • data og analyse
  • utvikling og tilpassing av arbeidsstyrken
  • digital HR og læring

 

«HR-ledere som lykkes med å jobbe proaktivt med innsikt og data vil ha bedre forutsetninger for å forstå hva som er viktig for de ansatte, og i tillegg kunne bevise verdien av HRs innsats for resten av toppledergruppen»

Arne Beek, Head of People & Change


Tre hovedemner som er viktige for dagens foregangsbedrifter:

• Foregangsbedriftene vet at mangfold tilfører verdi både til virksomheten og kulturen.

• Mangfold betyr større tilgang til talenter og åpner for mer innovasjon.

• Foregangsbedrifter tar tak i forutinntatte holdninger og stimulerer til endret adferd.

• Foregangsbedriftene setter den ansatte i sentrum og tilbyr digitale løsninger som gjør arbeidet lettere.

• De ser sammenhengene mellom skreddersydd og tilpasset medarbeideropplevelse og kundeopplevelse.

• Foregangsbedriftene identifiserer kunnskap for å løse morgendagens utfordringer og hjelper ansatte å bygge rett kompetanse.

• Foregangsbedriftene tester nye arbeidsmåter og ny teknologi for å hjelpe ansatte med å tilpasse seg endringene.

• Løpende tilbakemeldinger gir smarte beslutninger og bedre kommunikasjon mellom ledere og ansatte.

• Foregangsbedriftene bruker data for å måle prestasjoner og ansattopplevelsen.

Last ned rapporten:

Les gjerne også:

Ta kontakt:

Arne Beek

Arne Beek

Director | Head of People & Change

KPMG i Norge

+47 9059 7069

arne.beek@kpmg.no

Line Goplen

Line Goplen Höfde

Senior manager | People & Change

KPMG i Norge

+47 906 83 301

line.hofde@kpmg.no