Υπηρεσίες μισθοδοσίας

Υπηρεσίες μισθοδοσίας

Καλύπτουμε τις απαιτήσεις της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας, τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος μιας επιχείρησης

Καλύπτουμε τις απαιτήσεις της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας...

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος μιας επιχείρησης. Το αξιόπιστο και συγχρόνως ευέλικτο πρόγραμμα μισθοδοσίας προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα προσωπικά και μισθολογικά στοιχεία της μισθοδοσίας του προσωπικού μιας επιχείρησης.

Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

 • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας
 • Διευρυμένη δυνατότητα παραγωγής αναφορών σε μορφή excel Στατιστικά στοιχεία για προσωπικά ή μισθολογικά στοιχεία
 • Παραγωγή λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας
 • Αναλυτική κοστολόγηση με αναφορές που ταξινομούνται ανά εργαζόμενο, τμήμα εργασίας, ειδικότητα κλπ
 • Δυνατότητα αποστολής ατομικής απόδειξης μισθοδοσίας με ηλεκτρονικό τρόπο στο προσωπικό email του εργαζομένου
 • Υπολογισμός εκκαθάρισης μισθοδοσίας των εργαζομένων που παραιτούνται ή απολύονται
 • Εκπόνηση προϋπολογισμού για την επόμενη χρήση σύμφωνα με τις υποθέσεις, παραμέτρους και ειδικά σενάρια που θα μας δοθούν
 • Προετοιμασία καταστάσεων υπολογισμού προβλέψεων για Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα και Επίδομα αδείας και όποιας άλλης παροχής δίνεται στους εργαζόμενους
 • Προετοιμασία και ηλεκτρονική υποβολή αρχείων σε ασφαλιστικά ταμεία
 • Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” των εντύπων πρόσληψης, καταγγελίας σύμβασης, καταστάσεων προσωπικού κλπ
 • Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους συμβούλους μας για την υποστήριξη σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
 • Άμεση ενημέρωση των αλλαγών σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
 • Προετοιμασία και υποβολή της ετήσιας οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών
 • Προετοιμασία και υποβολή των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών για κάθε εργαζόμενο για προσωπική χρήση κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων
 • Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικά ταμεία
 • Υποστήριξη σε έλεγχο ασφαλιστικών ταμείων και διορθώσεις ΑΠΔ Υποστήριξη σε θέματα αρχειοθέτησης ή άλλων εσωτερικών διαδικασιών που αγγίζουν θέματα της μισθοδοσίας

Συνδεθείτε μαζί μας