Ενδοομιλικές συναλλαγές

Ενδοομιλικές συναλλαγές

Η KPMG βοηθά τους πελάτες παρέχοντας συμβουλές σχετικά με τον σχεδιασμό, τη συμμόρφωση και την τεκμηρίωση καθώς και την επίλυση διαφωνιών

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας, όχι μόν...

Η Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών αποτελεί τον πυρήνα του διεθνούς εμπορίου των πολυεθνικών εταιρειών. Αποτελεί θέμα ύψιστης σημασίας για όλες τις εταιρείες με διασυνοριακές καθώς και εγχώριες ενδοομιλικές συναλλαγές και απαιτεί αποτελεσματικό φορολογικό σχεδιασμό. Η σχετική νομοθεσία προβλέπει αυστηρό πλαίσιο κανόνων για την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τεκμηρίωσης καθώς και ποινές για τη μη συμμόρφωση.

Επιπλέον οι φορολογικές αρχές και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως εστιάζουν την προσοχή τους στις 15 Δράσεις του Σχεδίου «Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και Μεταφορά Κερδών» (Base Erosion and Profit Shifting “BEPS”) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).  Η Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών είναι υψίστης σημασίας και το επίκεντρο όχι μόνο για το Σχέδιο Δράσης BEPS του ΟΟΣΑ, αλλά και σε σχέση με πολλές άλλες αλλαγές στους διεθνείς φορολογικούς κανόνες.
 

Η προσέγγιση της KPMG

Πιστεύουμε ότι μια αποτελεσματική τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία ενός οργανισμού. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών με βάση την αρχή των ίσων αποστάσεων, αλλά και τη μεταβίβαση ασώματων αγαθών ή τη χρηματοδότηση του ομίλου, όπου είναι αναγκαίο, ενσωματώνοντας το σχεδιασμό των ενδοομιλικών συναλλαγών και λύσεις σε αμφισβητούμενα θέματα καθώς και τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία, όπως απαιτείται. Οι στρατηγικές μας έχουν σκοπό να είναι εμπορικά βιώσιμες και ισορροπημένες, ενσωματώνοντας φορολογικά αποδεκτές λύσεις και μετριάζοντας τον κίνδυνο αμφισβήτησης από τις φορολογικές αρχές.
 

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε

Το τμήμα της KPMG που ασχολείται με την τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών παγκοσμίως (GTPS) αποτελείται από οικονομολόγους, φορολογικούς συμβούλους και οικονομικούς αναλυτές που αφιερώνουν το χρόνο τους αποκλειστικά στο να παρέχουν στους πελάτες αποτελεσματικό σχεδιασμό τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και συμβουλευτικές υπηρεσίες παγκοσμίως. Η πολυδιάστατη αντιμετώπιση της KPMG μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε θέματα τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών της εταιρείας σας με την παροχή συμβουλών σχετικά με το σχεδιασμό, τη συμμόρφωση και την τεκμηρίωση καθώς και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικών τιμολογήσεων και στην επίλυση διαφωνιών. Μπορούμε επίσης να εκπονήσουμε μελέτες αναφορικά με την τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών χρησιμοποιώντας εξωτερικές βάσεις δεδομένων.  

Η ομάδα μας που ασχολείται με το αντικείμενο αυτό καθοδηγείται από μια διπλή φιλοσοφία στην εκτέλεση των υπηρεσιών μας, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πελάτες μας καθώς και υπηρεσιών συμμόρφωσης, δίνοντας έμφαση στο να εργαζόμαστε από κοινού με τους πελάτες μας. 

Συνδεθείτε μαζί μας