Φορολογία Εταιρειών

Φορολογία Εταιρειών

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και βοήθεια σχετικά με τη φορολογία εταιρειών σε διάφορους τομείς εξειδίκευσης

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και βοήθεια σχετικά με τη φορολογία...

Η φορολογία εταιρειών είναι ένα σημαντικό τμήμα της οικονομικής διαχείρισης ενός οργανισμού. Ο σκοπός του φορολογικού σχεδιασμού ως τμήματος της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής ενός οργανισμού είναι να αποφεύγονται οι φορολογικοί κίνδυνοι και να λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τις φορολογικές προοπτικές, εντός των ορίων του νόμου. Η επαγγελματική φορολογική διαχείριση συνεπάγεται προσεκτικό έλεγχο κάθε εταιρικής συναλλαγής και προσδιορισμό των φορολογικών συνεπειών σε αρχικό στάδιο.
 

Η φορολογία είναι σημαντική στη σύγχρονη κοινωνία. 

Οι μέτοχοι είναι δυνατόν να μη συγχωρούν την αποτυχία της διοίκησης της εταιρείας να συμμορφωθεί με ερμηνείες της φορολογίας με βάση το νόμο και τη δεοντολογία. Οι εταιρείες πρέπει επομένως να καταστήσουν τη φορολογία ένα σημαντικό τμήμα της επιχειρηματικής τους στρατηγικής, κυρίως αυτές που έχουν διεθνείς συναλλαγές, γεγονός το οποίο είναι δυνατόν να απαιτεί ένα βαθμό εξειδίκευσης πέρα από αυτόν που διαθέτουν τα δικά τους στελέχη.
 

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε

Το τμήμα μας για τη φορολογία εταιρειών παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και βοήθεια σχετικά με τη φορολογία εταιρειών σε διάφορους τομείς εξειδίκευσης: τραπεζικό, ασφαλιστικό, χρηματοδοτική μίσθωση, ακίνητη περιουσία, τεχνολογία της πληροφορίας, τηλεπικοινωνίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενδοομιλικές συναλλαγές, συγχωνεύσεις και εξαγορές, έλεγχος συμμόρφωσης και ανασυγκρότηση επιχειρήσεων. Οι επαγγελματίες μας στον τομέα της φορολογίας εταιρειών έχουν εκτεταμένη εμπειρία σχετικά με το φορολογικό σχεδιασμό σε διεθνές επίπεδο.

Οι επαγγελματίες μας στον τομέα της διεθνούς φορολογίας με μεγάλη εμπειρία σε φορολογικά θέματα που αφορούν εισερχόμενες και εξερχόμενες επενδύσεις προσφέρουν υπηρεσίες σχετικά με διασυνοριακά θέματα.
 

Παρέχουμε τις παρακάτω φορολογικές υπηρεσίες:

 • Συμβουλές σχετικά με τη φορολόγηση εταιρειών 
 • Εταιρική φορολογική συμμόρφωση 
 • Συμβουλές για τη φορολογική διάρθρωση συγχωνεύσεων και εξαγορών 
 • Φορολογικό διαγνωστικό έλεγχο της εταιρείας που θα αποτελέσει το αντικείμενο της απορρόφησης ή της εξαγοράς.

Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων:

 • Υποστήριξη για την επεξεργασία και σύνταξη των καταστάσεων και στοιχείων που αναζητά ο φορολογικός ελεγκτής για τη διενέργεια των ελεγκτικών του επαληθεύσεων 
 • Αξιολόγηση των ευρημάτων της φορολογικής αρχής και των πιθανών επιπτώσεών τους 
 • Βοήθεια στη διαμόρφωση γνώμης στα θέματα που θέτουν οι φορολογικές αρχές όπως επίσης επεξεργασία των εναλλακτικών λύσεων και των επιχειρημάτων που αντικρούουν τα επιχειρήματα του φορολογικού ελέγχου 
 • Υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τις φορολογικές αρχές μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου και την επίτευξη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, εφόσον τελικά αυτή επιλεγεί ως η πλέον συμφέρουσα λύση 

Φορολογία επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον:

 • Συνολική εξέταση της φορολογικής υποχρέωσης που θα προκύψει από την εγκατάσταση σε μια χώρα εκτός Ελλάδας
 • Σχεδιασμός σχετικά με την πίστωση φόρων που καταβάλλονται στο εξωτερικό προκειμένου να αξιοποιηθεί στον μέγιστο δυνατόν βαθμό το ποσό των φόρων αυτών για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα 
 • Διαχείριση φορολογικών θεμάτων κατά το εξαγωγικό εμπόριο 
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα φορολογικά πλεονεκτήματα από τη χρήση εταιρειών συμμετοχών εγκατεστημένων σε άλλες χώρες 
 • Στρατηγικές επαναπατρισμού κεφαλαίων εξωτερικού
 • Ανάλυση φορολογικών επιπτώσεων από διάφορες μορφές κίνησης κεφαλαίων εντός του ίδιου ομίλου (χρηματοδοτήσεις, κεφαλαιοποιήσεις κλπ)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με κρίσιμα φορολογικά θέματα που προκύπτουν κατά την διασυνοριακή καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, δικαιωμάτων, τόκων και μερισμάτων υπό το πρίσμα των διμερών συμβάσεων και του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου
 • Ανάλυση φορολογικών επιπτώσεων από τις χρεώσεις μεταξύ εταιρειών του ίδιου ομίλου (θέματα υπερτιμολογήσεων/ υποτιμολογήσεων)

Συνδεθείτε μαζί μας