Συναφείς υπηρεσίες λογιστηρίου

Συναφείς υπηρεσίες λογιστηρίου

Προσφέρουμε υπηρεσίες που ταιριάζουν στην επιχείρησή σας ούτως ώστε να αντιμετωπίσετε τις ειδικές ανάγκες σας

Προσφέρουμε υπηρεσίες που ταιριάζουν στην επιχείρησή σας ούτως ώστε...

Η KPMG στην Ελλάδα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λογιστικών υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στην αντιμετώπιση των αναγκών των μεγάλων και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων. Η ικανότητά μας να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προκύπτει από τη μεγάλη μας εμπειρία και τη βαθιά γνώση των κανόνων της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και την εμπειρία μας στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών (IFRS).

Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρονται είναι:

  • Λογιστικές υπηρεσίες που εκτείνονται από την πλήρη ανάθεση του λογιστηρίου έως τις υπηρεσίες επίβλεψης λογιστηρίου.
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης και υποβολή των σχετικών δηλώσεων.
  • Προετοιμασία και σύνταξη αποτελεσμάτων για ενημέρωση της Διοίκησης της Εταιρείας.
  • Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΑ (IFRS).
  • Προετοιμασία της ετήσιας εταιρικής δήλωσης φόρου εισοδήματος.
  • Προετοιμασία λοιπών φορολογικών δηλώσεων.
  • Προετοιμασία και υποβολή άλλων φορολογικών δηλώσεων και οικονομικών αναφορών τέλους χρήσης.
  • Προετοιμασία και υποβολή των περιοδικών και ετησίων δηλώσεων ΦΠΑ, καθώς και στατιστικών πληροφοριών (Intrastat, listing).
  • Προετοιμασία και υποβολή αίτησης επιστροφής του ΦΠΑ και βοήθεια καθ 'όλη τη διαδικασία μέχρι την είσπραξη του φόρου.
  • Υπηρεσίες φορολογικού εκπροσώπου και βοήθεια στην προετοιμασία και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Συνδεθείτε μαζί μας