Κωνσταντίνος Ζαφείρης

Γενικός διευθυντής, Επικεφαλής Υπηρεσιών Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας

KPMG στην Ελλάδα

Ο Κωνσταντίνος είναι Γενικός Διευθυντής του τμήματος παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών με περισσότερα από 27 χρόνια εμπειρία. Έχει ασχοληθεί με τους τομείς της λογιστικής και φορολογικής συμμόρφωσης επιχειρήσεων, θέματα διαγνωστικών λογιστικών και φορολογικών μελετών, δημιουργία διαδικασιών λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών, παροχή υπηρεσιών μισθοδοσίας και θέματα συναφή με τα εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα επιχειρήσεων. Ο Κωνσταντίνος είναι υπεύθυνος για μεγάλο αριθμό πελατών από όλους τους κλάδους στους οποίους προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται η ενημέρωση και επίβλεψη λογιστικών βιβλίων, η έκδοση μισθοδοσίας, η σύνταξη περιοδικών οικονομικών καταστάσεων, η προετοιμασία κάθε είδους αναφορών, σύνταξη προϋπολογισμών, καταστάσεων ταμειακών ροών (Cash flow statements). Είναι επίσης υπεύθυνος σε αρκετούς λογαριασμούς πελατών στους οποίους προσφέρονται υπηρεσίες σε θέματα φορολογικής συμμόρφωσης ειδικότερα στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, εμπορικού νόμου, ΦΠΑ, ΔΠΧΑ. Έχει ασχοληθεί με έργα εγκατάστασης συστημάτων ERP, φορολογικών και διαγνωστικών μελετών, εκπόνησης διαδικασιών λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών σε πληθώρα επιχειρήσεων.

 • Tax strategies
 • Διαχείριση φορολογικών συντελεστών
 • Διοικητική Λογιστική
 • Ενέργεια και φυσικοί πόροι
 • Εταιρική Φορολογία
 • Λειτουργική Αποτελεσματικότητα
 • Τρόφιμα, ποτά και καταναλωτικά αγαθά
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Καθολικής Συμμόρφωσης
 • Φορολογία
 • Φορολογική Λογιστική
 • Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ).

 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος .

 • Κάτοχος Άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ Τάξης