Υπηρεσίες σχετικές με έμμεσους φόρους

Υπηρεσίες σχετικές με έμμεσους φόρους

Οι Υπηρεσίες σχετικές με έμμεσους φόρους της KPMG βοηθούν τους πελάτες να δώσουν πραγματική αξία στην επιχείρησή τους από την έμμεση φορολογία

Οι Υπηρεσίες σχετικές με έμμεσους φόρους της KPMG βοηθούν τους πελάτες...

Η κυβερνητική πολιτική και οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μεγάλη επίδραση στα συστήματα του ΦΠΑ και στα τελωνειακά συστήματα τα τελευταία χρόνια. Τα ποσοστά και οι υποχρεώσεις αναφορικά με τους έμμεσους φόρους σε διάφορα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλάζουν συχνά και ο αριθμός των ελέγχων που γίνονται από τις φορολογικές αρχές σχετικά με το ΦΠΑ αυξάνονται. Αυτή η τάση είναι πιθανόν να συνεχίσει μέσω της είσπραξης από τις κυβερνήσεις περισσότερων εσόδων από τους έμμεσους φόρους, της εναρμόνισης της φορολογικής νομοθεσίας αναφορικά με τους έμμεσους φόρους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αύξησης του διεθνούς εμπορίου και της θέσπισης του ΦΠΑ από περισσότερες χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


Το πρόβλημα

Οι έμμεσοι φόροι ― όπως οι φόροι προστιθέμενης αξίας, φόροι επί των πωλήσεων, δασμοί ― μπορούν να αντιπροσωπεύουν μέχρι το ένα τρίτο των ετήσιων εσόδων της εταιρείας. Το ύψος του ποσού αυτών των φόρων σπάνια τονίζεται σε ετήσιες οικονομικές εκθέσεις. 

Η κακή διαχείριση των έμμεσων φόρων μπορεί να μειώσει τη ρευστότητα, να επιτρέψει την αυξημένη ή μειωμένη πληρωμή φόρου και να επιφέρει ποινές για μη συμμόρφωση. 


Γιατί να επιλέξετε την KPMG;

Η ομάδα της KPMG που ασχολείται με τους έμμεσους φόρους παρέχει συμβουλές και συνδρομή σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο. Διαμορφώνουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα επιχειρηματικά σας θέματα και στρατηγική. Στοχεύουμε στην παροχή συμβουλών που προσθέτουν αξία και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα κι όχι μόνο στην παροχή μιας λίστας προτάσεων. 


Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Οι επαγγελματίες φορολογικοί σύμβουλοί μας είναι ικανοί να ελέγχουν την τρέχουσα φορολογική θέση της εταιρείας σας και να παρέχουν σχετικές συμβουλές και σχεδιασμό σε πλήθος έμμεσες φορολογίες συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των δασμών (όπως φορολογικοί έλεγχοι, αναδιοργανώσεις και εξαγορές κλπ.) και να βοηθούν τις εταιρείες αναφορικά με διαχειριστικές υποχρεώσεις και επαφές με αρχές.


Παρέχουμε ένα εύρος υπηρεσιών σχετικών με έμμεσους φόρους

  • Συμβουλεύουμε τις επιχειρήσεις και τα φορολογικά τους τμήματα σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών αποτελεσματικής διαχείρισης έμμεσων φόρων, συμπεριλαμβανομένων κατάλληλων εσωτερικών ελέγχων και διεθνούς συμμόρφωσης
  • Συμβουλεύουμε αναφορικά με τις συνέπειες σε ό,τι αφορά στους έμμεσους φόρους σε περίπτωση εισόδου σε νέες αγορές και εμπλοκής σε εταιρικές συναλλαγές όπως της ανασυγκρότησης σε παγκόσμιο επίπεδο, των συγχωνεύσεων, εξαγορών και της κεφαλαιακής αναδιοργάνωσης
  • Παρέχουμε βοήθεια στη μείωση του κόστους των έμμεσων φόρων και στη διαχείριση θεμάτων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και θεμάτων εκτίμησης αναφορικά με ΦΠΑ
  • Παρέχουμε υποστήριξη στις επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό φορολογικό έλεγχο ή άλλο έλεγχο από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές
  • Προετοιμάζουμε δηλώσεις εμμέσων φόρων

Συνδεθείτε μαζί μας