Trần Thanh Tâm

Giám đốc, Trưởng Khối Thị trường

KPMG Việt Nam